460/2018. NVB határozat - a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

460/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt [képviseli Balázs Melinda (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 31/2018. (III. 8.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. A Hajdú-Bihar Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 31/2018. (III. 8.) számú határozatában megállapította, hogy a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Jakab Sándor egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 496 érvényes ajánlás szerepelt.

[2]          Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. március 11-én 8 óra 49 perckor nyújtotta be fellebbezését. Beadványában előadta, az OEVB határozata A Ve. 223. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiba egyaránt ütközik. Álláspontja szerint az OEVB az ajánlóívek tartalmával ellentétesen, ezért jogszabálysértően mérlegelt, amikor az érvényes ajánlások számát 496-ban határozta meg. Megállapítása szerint a szükséges 500 ajánlást jóval meghaladó számú, több mint 900 ajánlás ellenőrzése olyan megterhelő adminisztratív feladat, amelyet nem lehet hiba nélkül végrehajtani. Jelölő szervezetük azért gyűjtött lényegesen több ajánlást a szükséges 500-nál, mert az ajánlásgyűjtés során is jelentősnek mondható a hibaszázalék. Érvénytelen ajánlást saját ellenőrzésük is feltárt, azonban számításaik szerint legalább 584 db aggálytalan ajánlást tartalmaztak íveik. Mindezért az OEVB döntését jogsértőnek tartja és kéri az eljárást teljes terjedelemben felülvizsgálni, továbbá kéri a határozat megváltoztatásával a jelölt nyilvántartásba vételét.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

{C}{C}[4]          A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 

[5]          A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[6]           A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt nyilvántartási adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a fellebbezést az arra jogosult nyújtotta-e be. A rendelkezések eltérést a nyilvántartásba vett jelölő szervezet esetében sem engednek meg. A megkövetelt adatok hiánya a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt nyilvántartásba-vételi számát, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]          A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 14.

 

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke