46/2012. OVB határozat - K. G. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
46/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 2-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés c) pontjában és az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 4. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva K. G. magánszemély (a továbbiakban: kezdeményező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság elrendeli a 144/2011. (IX. 9.) OVB határozattal hitelesített országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzését.
 
Az Országos Választási Bizottság felkéri az Országos Választási Irodát, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján gondoskodjék az aláírások ellenőrzéséről, és az arról készített jelentést 2012. május 14-éig terjessze az Országos Választási Bizottság elé.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A kezdeményező a törvényes határidőn belül, 2012. április 2-án benyújtotta az Országos Választási Bizottság elnökéhez a – kezdeményező nyilatkozata szerinti – 152.000 db aláírást tartalmazó 12.600 db hitelesített aláírásgyűjtő ívet.
A fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 4. § (1) bekezdése alapján elrendelte az aláírások ellenőrzését.
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 4. § (1) bekezdésén, a Ve. 119. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke