458/2018. NVB határozat - a Szénásiné Bozsányi Márta jelöltként indulni szándékozó választópolgár képviseletében eljáró dr. Horváth Tamás Vilmos ügyvéd által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

458/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szénásiné Bozsányi Márta jelöltként indulni szándékozó választópolgár képviseletében eljáró dr. Horváth Tamás Vilmos ügyvéd (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 42/2018. (III. 09.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. A Pest Megye 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 42/2018. (III. 09.) számú határozatában megállapította, hogy Hajrá Magyarország! Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Szénásiné Bozsányi Márta egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken az OEVI ellenőrzése alapján 487 érvényes ajánlás szerepelt.

[2]           Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]           Beadványozó 2018. március 12-én 12 óra 18 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában számos, az OEVB által érvénytelennek nyilvánított ajánlás státuszát vitatta több mint 40 egyedi esetben, ajánlóív és ajánlás sorszám megjelölésével. Álláspontja szerint 19 esetben az OEVI a „hiba okával kapcsolatban az OEVI pontos tájékoztatást adni nem tudott”. Megjelölt további 24 ajánlást, amelynek elutasítását vitatta, megítélése szerint ezek vonatkozásában a név, anyja neve, valamely számadat nehezen olvasható, ezért minősítette azokat hibásnak az informatikai rendszer. Beadványozó álláspontja szerint a fenti hibák a Ve. és az 5/2014. és 3/2018. NVB iránymutatások alapján csekély mértékű részadat eltérésnek minősülnek. Mindezekre tekintettel Beadványozó kérte az OEVB döntésének megváltoztatását és a párt jelöltjének nyilvántartásba vételét.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]            A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi.

[5]           A Ve. 125. § (1) bekezdése alapján a jelöltállítás érdekében gyűjtött ajánlások ellenőrzését a választási irodák végzik. Az ellenőrzés során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények – többek között az ajánlások adattartalma meglétének – teljesülését, azonosítani kell a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal. A Ve. 125. § (3) bekezdése szerint az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetéssel kell elvégezni.

[6]           A Ve. 127. § (3) bekezdése szerint az ajánlásellenőrzés eredményéről a választási iroda külön tájékoztatást készít. A Kúria Kvk.II.37.326/2014/3.számú határozatában ezzel egyező álláspontot fogadott el és rögzítette, hogy "[a] nem megfelelő számú ajánlás hiányára alapítottan a jelölt nyilvántartásba vételének visszautasításáról döntő határozatnak nem része az egyes ajánlások érvénytelenségi okának megjelölése, mert erről a Ve. 127. § (3) bekezdése szerint külön tájékoztatás készül, amelyből az egyes ajánlások érvénytelenségi okairól a kérelmező tájékozódhat.”

[7]           Az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. számú NVB iránymutatás (a továbbiakban: Iránymutatás) 2. pontja rögzíti, hogy az egyéni jelöltként induló választópolgár és az őt indítani kívánt jelölő szervezet számára fennáll annak lehetősége, hogy az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától tájékoztatást kérjenek az ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról. Az Iránymutatás hangsúlyozza, hogy „[a] választási eljárás nyilvánosságának alapelvéből, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéséből következik, hogy a választási iroda az érintett, jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet képviselője részére biztosítja az ajánlások ellenőrzéséről készített iratokba való betekintés lehetőségét”. Az így kapott tájékoztatás segítheti a fellebbezés benyújtóját a jogszabálysértés konkrét megjelölésében, illetve a jogsértés mibenlétének kifejtésében.

[8]           Az Iránymutatás 2. pontjában foglaltakat a Kúria is megerősítette Kvk.II.37.326/2014/3. számú határozatában amelyben kifejtette, hogy az „iránymutatás szerint, az egyéni jelöltként induló választópolgár és az őt indítani kívánt jelölő szervezet az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően kapott tájékoztatás alapján tájékozódhat az ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, ezért a fellebbezésben a jogszabálysértés megjelölésében, a jogsértés mibenlétének kifejtésében nem lehetett a kérelmező akadályoztatott”.

[9]           A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI)  elvégezte az elsőfokú eljárásban érvénytelennek minősített és a fellebbezésben konkrétan, a jogellenesség okával megjelölt ajánlások ismételt ellenőrzését. Az NVI az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó ajánlóíveken lévő, a Ve. 122. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlások adatait ismételten összevetette a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival.

[10]        A Nemzeti Választási Bizottság nyilatkoztatta a Pest Megye 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodát (a továbbiakban: OEVI) az ajánlások ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatás körülményeivel kapcsolatban. Az OEVI nyilatkozata alapján a jelölő szervezet meghatalmazottai személyesen megtekintették az íveket, illetve az OEVI részükre másolati példányt bocsátott rendelkezésre az ajánlás ellenőrző rendszerből kinyomtatott tételes listából. Az OEVI két munkatársa a meghatalmazottak ajánlóívekkel kapcsolatos kérdéseire választ adott. Ezt követően az OEVI munkatársa a jelölő szervezet meghatalmazottai által megjelölt elutasított ajánlások mindegyikéhez tájékoztatást csatolt, amelyek átadásra kerültek a jelölő szervezet elnökének, illetve az OEVI az elutasított ajánlások túlnyomó részéről szóbeli tájékoztatást is adott, majd 2018. március 12-én délután 14:30-ra elkészítették az összes elutasított ajánlás részletes indokolását, de a jelölő szervezet részéről annak átvételére senki sem jelentkezett a megadott időpontban, holott az OEVI munkatársai, köztük az OEVI vezetője is várta a jelölő szervezet képviselőjét. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a pontos hiba okok hiányában a fellebbezésben megjelölt első 19 ajánlást nem vizsgálta.

[11]        Az NVI az ismételt ellenőrzés alapján áttekintette a Pest Megye 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által elkészített ellenőrzési jegyzőkönyvet és az ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.

[12]        A Nemzeti Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy Beadványozó által megjelölt ajánlások közül az eredeti ellenőrzéshez képest egy további ajánlás sem felelt meg a törvényi követelményeknek, így az érvényes ajánlások száma továbbra is összesen 487. Minden esetben a megjelölt íveken az OEVB által megállapított érvénytelenségi okok fennállnak.

[13]        Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a Szénásiné Bozsányi Márta egyéni választókerületi jelölt által leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 487, mely továbbra sem éri el a Vjt. 6. §-ában rögzített, a nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes ajánlást.

[14]        A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15]        A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. és 126. §-án, 127. § (3) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 14.

 

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke