456/2018. NVB határozat - a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

456/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (székhely: 1092 Budapest, Kinizsi utca 22., képviseli:Balogh Károly; a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 36/2018. (03. 08.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. A Hajdú-Bihar megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 44/2018. (03. 08.) számú határozatában megállapította, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Dudás Zoltán László egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 322 érvényes ajánlás szerepelt, 1 többszörös ajánlás miatt, 253 pedig egyéb okból nem volt elfogadható.

[2]          Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. március 11-én 11 óra 58 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, arra való hivatkozással, hogy az OEVB határozata sérti a Ve. 122. §-át, 126. §-át, 132. §-át és a Vjt. 6. §-át. Fellebbezésében rögzítette, hogy a 260 hibás ajánlás közül álláspontja szerint több mint 200 alaptalanul lett érvénytelennek minősítve. Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja meg a fellebbezésben előadottak szerint érvénytelennek minősített ajánlásokat és „minősítse érvényesnek mindazokat az ajánlásokat, amelyeket Nógrád megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár adott”. Beadványának mellékletében 76 ajánlást jelölt meg.

[4]           Kérelmezte, hogy amennyiben az ajánlások újbóli ellenőrzését követően bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, úgy az OEVB határozatát a Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg és vegye nyilvántartásba.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[6]          Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlata, hogy az egyéni jelölt nyilvántartásba vételéről szóló határozat elleni fellebbezés esetében az érdemi vizsgálatot és az ajánlások ellenőrzésének újbóli elvégzését olyan jogorvoslati kérelem alapozza meg, ahol a beadványozó a fellebbezésben tételesen hivatkozik az ajánlások ellenőrzésére, érvényességére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, kifejti, hogy ezekkel összefüggésben a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, a megjelölt jogszabályhelyekhez kapcsolódóan mi a konkrét jogszabálysértés. Ezen kívül a jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni az ajánlóív sorszáma és ezen belül az ajánlás sorszámának a feltüntetésével azt is, hogy melyek azok a konkrét ajánlások, amelyek esetében sérelmes az érvénytelenné nyilvánítás, illetve, a fellebbezésnek érvelést kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy ezeket mi oknál fogva kellett volna érvényesként elfogadni.

[7]          A fellebbezés a Ve. 122. §-ára, mely az ajánlások adására, formai, tartalmi követelményére vonatozik, valamint a 126. §-ára hivatkozik, mely azt határozza meg, hogy melyek az érvényes ajánlások. A jogszabályi rendelkezésekkel összefüggésben azonban úgy érvel, hogy az újraellenőrzés alkalmával a Nógrád megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben választójoggal rendelkező választópolgárok által adott ajánlásokat minősítse érvényesnek a Nemzeti Választási Bizottság, annak ellenére, hogy Beadványozó a jelölt Hajdú-Bihar megye 04. számú választókerületében kívánt jelöltként indulni.

[8]          Emellett nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy az OEVB határozata, illetve az ajánlásellenőrzés eredményjegyzőkönyve szerint Dudás Zoltán János mindösszesen 322 érvényes ajánlással rendelkezett, az érvénytelennek minősített ajánlások száma 254 volt. Fellebbezésében rögzítette, hogy annak mellékletében megjelölt ajánlások esetében a választópolgár beazonosítható, így az ajánlások érvényesként fogadhatók el. A Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján megállapítja, hogy Beadványozó mindösszesen 76 tételesen megjelölt ajánlás tekintetében valószínűsíti azt, hogy azok esetében az érvénytelenné nyilvánítás jogszerűtlen volt. Valamennyi, a fellebbezésben megjelölt ajánlás érvényesként való elfogadása esetén a jelölt 398 érvényes ajánlással rendelkezne, mely továbbra sem éri el a Vjt. 6. §-ában rögzített 500 érvényes ajánlás számát.

[9]          A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó a valószínűsítés szintjén sem jelölt meg számszerűen – az ajánlóív és az ajánlás sorszámának feltüntetésével – annyi ajánlást, amelyek érvényessége estén rendelkezne a Vjt. 6. §-a szerint 500 érvényes ajánlással. A Bizottság ezen túl mellőzi Beadványozónak a Nógrád megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben választójoggal rendelkező választópolgárok ajánlása tekintetében rögzített kérelmét Hajdú-Bihar megye 04. számú választókerületében jelöltként való nyilvántartásba vétele vonatkozásában. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezésben megjelölt ajánlások újbóli ellenőrzésének feltételei nem állnak fenn.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

 

 

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11]       A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. és 126. §-án, 127. § (3) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 14.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke