455/2019. NVB határozat - a Hajdúszoboszlói Gazdakör a Hajdúszoboszlói Gazdák Egyesülete, a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület jelölő szervezetek, valamint a Czeglédi Gyula jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

455/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdúszoboszlói Gazdakör a Hajdúszoboszlói Gazdák Egyesülete (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., képviseli: Örvendi László József), a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület (4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 67., képviseli: dr. Pinczés Róbert) jelölő szervezetek, valamint a Czeglédi Gyula jelölt (a továbbiakban együttesen: Beadványozók) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 61/2019. (X. 16.) számú határozatát jelen határozatban foglalt indokolással helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1]           Beadványozók 2019. október 12-én 16 órát követően nyújtottak be kifogásokat a Hajdúszoboszlói Helyi Választási Bizottsághoz (HVB) a Hajdúszoboszlói Városi Televízió (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) kampányban való részvételével kapcsolatosan, Médiaszolgáltató ugyanazon műsorszámát kifogásolva.

[2]           Beadványozók azt sérelmezték, hogy jelöltként, illetve jelölő szervezetként nem kaptak megjelenési lehetőséget Médiaszolgáltató 2019. október 11-én 18 órától adásba került műsorában, holott a műsor a 2019. október 13. napján megtartandó önkormányzati választásokra tekintettel ezt a lehetőséget megadta.

[3]           Beadványozók részletesen kifejtették, hogy mivel nem kaptak meghívást a műsorba, ezért polgármesterjelöltként, valamint jelölő szervezetként nem volt lehetőségük az általuk képviselt szervezetek népszerűsítésére, programjaik ismertetésére, és ezzel hátrányba kerültek más meghívást kapott szervezetekkel, jelöltekkel szemben.

[4]           Álláspontjuk szerint Médiaszolgáltató ezzel megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között választási alapelvet, illetve a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét.

[5]           Fent kifejtettekre tekintettel kérték a kifogást elbíráló választási bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértést, valamint kötelezze Médiaszolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét a jogsértő közléssel azonos napszakban és hasonló módon tegye közzé, illetve bírságot is szabjon ki.

[6]           A HVB a kifogások elbírálása tárgyában hatáskörének hiányát állapította meg és 2019. október 13-án a kifogásokat áttette az elbírálásukra jogosult Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB).

[7]           A TVB a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Iroda útján a Ve. 151. § (3) bekezdése alapján hivatalból szerezte be.

[8]           A megkeresés alapján megállapítást nyert, hogy a kifogással érintett műsorszám a Médiaszolgáltató „Hírhozó” című műsora volt. Médiaszolgáltató a műsor megküldésével egy időben a kifogással kapcsolatos észrevételét is megküldte, amelyben kifejtette azon álláspontját, hogy a 2019-es önkormányzati kampány teljes időszakában és azt megelőzően is a kiegyensúlyozottság alapelvét követve szerkesztette híradásait.

[9]           Médiaszolgáltató észrevételében előadta, hogy már a kampányidőszakot megelőzően felkeresték a pártszövetségek képviselőit, hogy tájékoztassák őket arról, hogy minden meghívásnak eleget tesznek, továbbá mindenki számára biztosítják a megjelenési lehetőséget, valamint a teljes együttműködést.

[10]        Médiaszolgáltató hozzáfűzte, hogy mivel többen egyáltalán nem éltek a lehetőséggel, és semmilyen megkereséssel, illetve meghívással nem fordultak Médiaszolgáltató felé, ezért Médiaszolgáltató kereste meg a polgármesterjelölteket is.

[11]        Médiaszolgáltató észrevételében kifejtette, hogy első körben 2019. október 4-én Czeglédi Gyula polgármesterjelölt mutatkozott be a stúdióbeszélgetés keretében, ahol ismertette az őt támogató szervezetekkel közös programját, majd Holoda Attila polgármester-jelölt és általa támogató szervezetei mutatkoztak be.

[12]        Médiaszolgáltató hozzátette, hogy ezt követően szóbeli felhívásaik, személyes egyeztetéseik ellenére Beadványozók semmilyen megkereséssel sem fordultak hozzá.

[13]        Médiaszolgáltató előadta továbbá, hogy 2019. október 7-én, elektronikus úton Bodó Sándor Államtitkár Úrnak címzett levelében újabb megkereséssel fordult a FIDESZ-KDNP és a velük együtt induló jelölő szervezetekhez, hogy beszámoljanak a választási eseményeikről. A megkeresésre nem érkezett válasz, végül 2019. október 11-én az államtitkár arról tájékoztatta, hogy nem kívánnak élni a lehetőséggel, amelyet a FIDESZ-KDNP helyi szervezete is megerősített.

[14]        A Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület egyik képviselőjelöltje közösségi üzenetküldő rendszerben fordult 2019. október 10-én Médiaszolgáltatóhoz, arról érdeklődvén, hogy, miért nem kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. Médiaszolgáltató megküldte számára az államtitkárnak küldött e-mailt, amelyet válaszával elfogadott.

[15]        A TVB eljárásában a kifogásokat egyesítette és azokat a 61/2019. (X. 16.) számú határozatával elutasította.

[16]        Határozata indokolásában azt állapította meg, hogy Beadványozók kifogásai nem tartalmazták kellő mértékben a jogszabálysértés bizonyítékait. Egyetlen műsorszámból pedig nem lehetett következtetést levonni arra nézve, hogy Médiaszolgáltató megsértette-e a kiegyensúlyozottság követelményét, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdése c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti alapelveket. TVB álláspontja szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem állapítható meg jogszabálysértés elkövetése, ezért a kifogásokat a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[17]        Beadványozók 2019. október 16-án 23 óra 4 perckor fellebbezést nyújtottak be a TVB 61/2019. (X. 16.) számú határozata ellen. Álláspontjuk szerint a határozat sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjait, a Ve. 141. §-át, a Ve. 151. § (1) bekezdését, valamint a Ve. 152. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[18]        Beadványozók fellebbezésükben hivatkoztak a Kúria Kvk.VI.37.484/2019/2. számú, valamint a Kvk.VI.37.432/2018/2. számú végzéseire.

[19]        Előadták, hogy a kifogásolt műsorszám egy rendkívüli különkiadás volt a választások kapcsán, amely választási műsorban két függetlenként induló képviselőjelöltet, illetve a Hajrá Hajdúszoboszló programját, továbbá Holoda Attila választási gyűlését mutatták be.

[20]        Beadványozók részletesen ismertették, hogy a helyi önkormányzati kampányban a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület négy képviselőjelöltet jelölt a Hajdúszoboszlói Gazdák Egyesülete támogatásával, és Czeglédi Gyula független polgármestert támogatták. Hozzátették, hogy a Hajrá Hajdúszoboszló Egyesület polgármestert nem, de 8 képviselőjelöltet indított a választásokon. Az Összefogás Hajdúszoboszlóért pedig 8 képviselőjelöltet és Holoda Attila polgármester-jelöltet jelölte.

[21]        Beadványozók kifejtették, hogy a kifogásolt műsorszám egy rendkívüli választási műsor volt, amely szinte teljes terjedelemben a két nappal későbbi választásokra koncentrált. Álláspontjuk szerint a választópolgárok egy része csak az utolsó napokban kezd el érdeklődést mutatni a jelöltek, a jelölti programok, valamint a kampány utolsó napjainak eseményei iránt. A kifogással érintett műsorszám Hajdúszoboszló összes háztartásában fogható volt, a választópolgárok legszélesebb rétegéhez jutott el a péntek este 18 órai műsorsávban sugárzott műsor.

[22]        Beadványozók álláspontja szerint ebben a műsorban ugyanakkor egyetlen szó sem esett arról, hogy ők is indítottak jelölteket, van polgármesterjelöltjük, illetve programjuk, továbbá a sikeresen folytatott kampány tevékenységükről sem számolt be Médiaszolgáltató.

[23]        Beadványozók kifejtették, hogy mivel a műsorszám Hajdúszoboszló legszélesebb körében elérhető olyan médiafelület volt, amely 36 órával az urnanyitás előtt választási műsorként mutatta be a - Beadványozók jelöltjeinek kivételével - jelöltek körét, ezért álláspontjuk szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjainak megsértése ezen műsorszám vonatkozásában önállóan is vizsgálható.

[24]        Beadványozók kiemelték, hogy Médiaszolgáltató azzal, hogy a másfél órás választási műsorából teljes mértékben mellőzött mindenfajta utalást az ő jelöltjeikre, egyértelműen megvalósította a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjainak sérelmét ezen kiemelt fontosságú műsorszámon belül.

[25]        Beadványozó álláspontja szerint a TVB-nek önmagában a kifogásolt műsorszám alapján meg kellett volna állapítania a jogsértések megtörténtét, és nem volt szükség további bizonyíték beszerzésére. Hangsúlyozták, hogy ezen egyedi műsorból történő egyoldalú kihagyásuk önmagában megalapozta a jogsértést.

[26]        Vitatták a TVB azon megállapítását is, amely szerint a Ve. 151. § (3) bekezdése alapján beszerzett műsorszámból nem lehetett következtetéseket levonni. Beadványozók meglátása szerint TVB-nek a kifogásolt műsorszámot egyedi, tematikus, kivételes műsorszámként kellett volna vizsgálnia, és ezen belül meg kellett volna állapítania a jogsértéseket.

[27]        Mindezekre tekintettel kérték, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a TVB 61/2019. (X.16.) számú TVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdése b) pontja alapján változtassa meg, a határozat alapjául szolgáló kifogásnak pedig adjon helyt, továbbá állapítsa meg a jogszabálysértést, valamint kötelezze Médiaszolgáltatót, hogy a határozata rendelkező részét a jogsértéssel azonos napszakban és hasonló módon tegye közzé és bírságot is szabjon ki a jogsértőre.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[28]        A fellebbezés nem alapos.

[29]        A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[30]        A Bizottság a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület kérelmező tekintetében a fellebbezést nem találta befogadhatónak, mivel a fellebbezésben feltüntetett nyilvántartási száma nem egyezik meg a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplővel. A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint, amennyiben a fellebbezést jelölő szervezet nyújtja be, úgy a kérelem kötelező eleme a szervezet bírósági nyilvántartási száma. A civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület bírósági nyilvántartási számaként a 09-02-0004629 szerepel, ezzel szemben a fellebbezésben a 09-09-004629 lett feltüntetve. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. Figyelemmel arra, hogy a fellebbezés két jelölő szervezet (Hajdúszoboszlói Gazdakör a Hajdúszoboszlói Gazdák Egyesülete és a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület), valamint Czeglédi Gyula jelölt részéről közösen, egy kérelemben került előterjesztésre, és két beadványozó részéről az adatok egyezősége, az érintettség fennállása, a fellebbezés jogalapjának megjelölése, valamint a határidőben való előterjesztés okán a jogorvoslati kérelem érdemben vizsgálható, ezért a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítása nem lehetséges.

[31]         A Bizottság megállapította, hogy a Hajdúszoboszlói Gazdakör a Hajdúszoboszlói Gazdák Egyesülete és Czeglédi Gyula a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet, illetve jelölt, ezért az ügyben való érintettségük fennáll.

[32]        A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésben állított jogsértéseket vizsgálva mindenekelőtt azt rögzíti, hogy a fellebbezéshez kötve van, csak az abban foglalt és az eljárás tárgyát képező jogsértéseket bírálhatja el. A Bizottság ezért kizárólag a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának, tehát a jelöltek és jelölő szervezet közötti esélyegyenlőség alapelvének Médiaszolgáltató általi megsértését vizsgálhatta. Mivel a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelmére egyik kifogás sem hivatkozott, az kizárólag a fellebbezésben került megjelölésre, annak vizsgálatára – mivel az nem képezte a TVB eljárásának részét – a Nemzeti Választási Bizottság sem jogosult.

[33]        A TVB határozata a megállapított tényállás keretében részletesen ismertette a kifogásokkal kapcsolatban Médiaszolgáltató válaszát, amely a fellebbezés felterjesztése során a Bizottságnak is megküldésre került. A Bizottság Médiaszolgáltató válaszából kiemeli, hogy összesen kettő, a 2019. október 4-i és a 2019. október 11-i műsorban foglalkozott a hajdúszoboszlói helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával. E két műsor keretében a választókerületben induló két polgármester-jelölt és valamennyi jelöltet állító jelölő szervezet ismertethette programját és bemutatkozhatott a választópolgárok számára.

[34]        A Kúria már több határozatában kifejtette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőségi követelmény tartalmát és, hogy az a közhatalom által fenntartott médiatartalom-szolgáltatókkal szembeni számon milyen módon kérhető számon. A Kúria Kvk.IV.38.044/2019/3. számú végzésében a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget érintően elvi jelleggel rögzítette, hogy „[a] választási kampány a jelölő szervezetek és jelöltek közötti verseny, amelynek kifejezett célja a választópolgári akarat befolyásolása, formálása, a választópolgárok meggyőződésének kialakítása. A kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölőszervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz. Így külső, objektív feltétel egyebek mellett az, hogy azonos eséllyel férjenek hozzá azokhoz az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek sikeresen és hatékonyan többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét.” (Kvk.IV.37.359/2014/2. sz. végzés, Kvk.I.37.394/2014/2. sz. végzés.)

[35]        A fentiek alapján az esélyegyenlőségi alapelv azt a követelményt támasztja a közhatalom által fenntartott médiatartalom-szolgáltatókkal szemben, hogy amennyiben tudósítanak és tájékoztatást adnak a választási eljárás eseményeiről úgy a jelölteknek és jelölő szervezeteknek egyenlő feltételeket támasszanak, illetve azonos módon biztosítsanak lehetőséget a megjelenésre, üzeneteik, programjaik kommunikálására.

[36]        Médiaszolgáltató válaszából egyértelműen megállapítató, hogy a 2019. október 4-i műsorszámában azonos időtartamban és feltételek mellett, 30-30 percben adott lehetőséget a választókerületben induló jelöltek és jelölő szervezetek választási programjainak ismertetésére. Ebben a műsorban szerepeltek Beadványozók is. A fellebbezés azt sem vitatta, hogy Médiaszolgáltató 2019. október 4-ét követően több alkalommal is megkereste a jelölő szervezeteket. 2019. október 7-én, ahogyan Médiaszolgáltató fogalmaz „a HVTV a FIDESZ-KDNP-hez és a velük együtt induló jelölőszervezetek” felé élt megkereséssel a FIDESZ-KDNP képviseletére Hajdúszoboszlón jogosult Bodó Sándornak címzett levélben további megjelenés biztosítása érdekében, éppen azért mert más jelölő szervezet megkereséssel élt feléjük további szereplés érdekében.

[37]        Azt, hogy Médiaszolgáltató 2019. október 7-i megkeresésében Beadványozók is érintettek voltak, alátámasztja annak ténye, hogy a választókerületben a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a Hajdúszoboszlói Gazdakörrel a Hajdúszoboszlói Gazdák Egyesületével és a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesülettel állított közös egyéni választókerületi jelölteket, továbbá ahogyan azt a fellebbezés tartalmazza Czeglédi Gyula független polgármester-jelöltet e szervezetek politikailag támogatták. Médiaszolgáltatónak a kifogásokhoz fűzött észrevételéből megállapítható, hogy az érintettek nem kívántak élni a további televíziós szereplés lehetőségével.

[38]        Az esélyegyenlőségi alapelv Médiaszolgáltató általi megsértésének megállapíthatóságához mindenképp szükséges lett volna a fellebbezésben annak érdemi előadása, hogy bár a Beadványozóval együtt jelöltet állító jelölő szervezetek képviselője visszautasította Médiaszolgáltató által felkínált lehetőséget, Beadványozókra ez a visszautasítás nem volt értelmezhető, és ezt, valamint az arra vonatkozó szándékukat, hogy szerepelni kívánnak Médiaszolgáltató műsorában egyértelműen jelezték Médiaszolgáltató felé.

[39]        A Bizottság rendelkezésére álló tények és adatok ezzel szemben azt támasztják alá, hogy Médiaszolgáltató minden tőle elvárhatót megtett annak érdekében, hogy Beadványozók részére a választókerületben induló jelöltekkel és jelölő szervezetekkel számszerűleg is azonos megjelenést biztosítson. A jogorvoslati kérelem ezért adós marad annak érdemi okfejtésével, hogy milyen oknál fogva sérti Médiaszolgáltató magatartása a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját. Ahhoz ugyanis a fellebbezésben azt kellett volna bizonyítani, hogy Médiaszolgáltató annak tudatában nem hívta meg Beadványozókat az október 11-i műsorába, hogy egyértelműen tudott Beadványozók azon szándékáról, hogy abban szerepelni kívánnak. Erre vonatkozó tényt és bizonyítékot a fellebbezés azonban nem tartalmaz.

[40]         Figyelemmel arra, hogy a fellebbezés nélkülözi a fentiekben kifejtett érdemi előadásokat, ezért a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja sérelmének megállapítására nincs mód. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a TVB határozatát jelen határozatban foglalt indokolással hagyja helyben a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[41]        A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 142. §-án, a 151. §-án, a 225. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a 301. §-án, a 307/P. § (3) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 21.

 

                                                                                                     Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke