45/2013. OVB határozat - B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
45/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. május 28-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. május 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az a személy, aki a 2013-évben kiírt „Nyilvános koncessziós pályázati kiírás dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére” című pályázaton nyert és anyagi támogatást nyújt politikai pártnak,bűntettet követ el és húsz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő?”
 
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy „Nem lehet országos népszavazást tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről.”
 
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) előírásai alapján történt a „Nyilvános koncessziós pályázati kiírás dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére” című pályázat kiírása és elbírálása, így a pályázatot benyújtó és azon nyertes személyek az Fdvtv. követelményeinek eleget téve szerezhettek jogosultságot dohánytermék kiskereskedelmi forgalmazására. Az Fdvtv. előírásai között nem szerepel olyan feltétel, amely azt szabályozná, hogy a nyertes pályázók kinek és milyen összegben nyújthatnak támogatást.
A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párttv.) IV. fejezete szabályozza, hogy a pártok részére kik és milyen feltételekkel nyújthatnak támogatást. A Párttv. előírásai között nincs olyan előírás, mely egyes személyeket azért zárna ki a támogatók köréből, mert a „Nyilvános koncessziós pályázati kiírás dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére” című pályázaton nyertek.
Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy „Magyarország független, demokratikus jogállam.” Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a demokratikus jogállam egyik jellemzője a jogbiztonság, és annak érvényesülése.
 
A bűncselekménnyé nyilvánításnak és büntetéssel fenyegetésnek alkotmányos indokon kell alapulnia: szükségesnek, arányosnak és végső soron igénybevettnek kell lennie. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezésben szereplő kérdés nem felel meg az alkotmányos büntetőjog fenti követelményének. A Bizottság álláspontja szerint a kérdésben megjelölt büntetni kívánt cselekmény, a hozzá rendelni kívánt szankció és a kettő közötti összefüggés nem felel meg a fentiekben megfogalmazott alkotmányos büntetőjog követelményének. Ennek következtében a kérdés tiltott tárgykört, az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontját érintené.
 
Egyes személyek azzal, hogy egyrészt a „Nyilvános koncessziós pályázati kiírás dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére” című pályázaton nyertek, másrészt azzal, hogy a jövőben pártok részére támogatást nyújtanak, mindkét esetben jogszerűen járnak el, így azok miatt büntetőjogi felelősség megállapításának nincs helye, mert az sértené a demokratikus jogállam alaptörvényi előírását.
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint fentiek alapján egyértelmű, hogy eredményes népszavazás esetén az Alaptörvény demokratikus jogállamra vonatkozó előírásának módosítása lenne szükséges ahhoz, hogy a kezdeményezésben szereplő cselekmények miatt büntetőjogi szankció kerüljön megállapításra.
 
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) pontja alapján, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésén, 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 10. § b) pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, az Fdvtv. és a Párttv. IV. fejezete előírásain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke