448/2014. NVB határozat - Seres József a Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezet képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
           448/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Seres József a Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezet képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 38/2014. (III. 05) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 35/2014. (III. 5.) számú határozatával a Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezetet 3.552.500,- Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölő szervezet az átvett 70 db ajánlóívből a leadásra megadott határidőig, azaz 2014. március 3-án 16 óráig 0 db ajánlóívet nem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése foglaltaknak megfelelően bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
II.
Beadványozó 2014. március 8-án törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be az OEVB 35/2014. (III. 5.) számú határozata ellen, melyben elsődlegesen a megtámadott határozat hatályon kívül helyezését, másodlagosan annak megváltoztatását és a pénzbírság kiszabásának mellőzését kérte. Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB a határozata meghozatalakor figyelmen kívül hagyta, hogy a az ajánlóíveket a jelölő szerezet azért nem tudta leadni határidőben, mivel azokat eltulajdonították. Előadta továbbá, hogy a pénzbírságot a jelölő szervezettel szemben tévesen szabta ki az OEVB tekintettel arra, hogy azt, az ajánlóíveket átvevő személlyel szemben kellett volna.
III.
A Ve. 124. § (1) bekezdés szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. E § (2) bekezdése rögzíti, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a Ve. 124. § (2) bekezdése alapján a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 75 db ajánlóívet nem adott át a választási iroda részére, mely tényt a beadványozó sem vitatta fellebbezésében. A törvény egyértelműen deklarálja, hogy az ajánlóívek határidőben történő leadásának elmulasztását a választási bizottság bírság kiszabásával szankcionálja.
A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy e kötelezettség elmulasztására vonatkozó kimentésre nincs lehetőség, a jelölt vagy jelölő szervezet felelőssége objektív. A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek bármely oknál fognál elvesztek vagy megsemmisültek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölt időközben megváltozott szándéka az indulással kapcsolatban, az ívekkel való elszámolási kötelezettség alól a jelölő szervezetet nem mentesíti, ugyanis az objektív felelősséggel tartozik. Az OEVB számára a Ve. a bírság kiszabása során semmilyen körülmény mérlegelésére nem ad lehetőséget.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124 § (1) és (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke