444/2019. NVB határozat - Á. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

444/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Á. A. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó 2019. október 14-én 23 óra 1 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Jászberény Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) tevékenysége ellen, amely szerint a HVB a 2019. október 7-én kelt beadványát nem bírálta el határidőben.

[2]          Beadványozó előadta, hogy 2019. október 7-én 18 óra 35 perckor kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz Jászberény polgármestere ellen, aki politikai kampányához hozzájárulása nélkül felhasználta Beadványozó kiskorú gyermeke fényképét.

[3]          Beadványozó állítása szerint a Jászberényi HVB 2019. október 11-én törvényes határidőn túl - érdemi vizsgálat nélkül - elutasította kérelmét, véleménye szerint az ügy elbírálása elkésett.

[4]          Beadványozó a Nemzeti Választási Bizottság érdemi vizsgálatát és a jogsértők szankcionálását kérte.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indoka]

[5]          A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[7]          A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[8]          A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) az elkésett

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy,

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálatakor megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, valamint Beadványozó személyi azonosítóját.

[10]       A Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését. Ennek során egyrészről a sérelmezett cselekményt, magatartást be kell mutatni, le kell írni, majd meg kell jelölni, hogy milyen választásra irányadó jogszabályi rendelkezést sért a bemutatott cselekmény, magatartás. A jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2., Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések].

[11]       A Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a kifogást az arra jogosult nyújtotta-e be. Jelen esetben ez az ellenőrzés a kifogás hiányossága okán nem volt elvégezhető.

[12]       A fentiekben kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kifogás nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket – a jogszabálysértés pontos megjelölését és Beadványozó személyi azonosítóját –, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye a Ve. 215. § c) pontja alapján.

[13]       A Bizottság megjegyzi, hogy Beadványozó 2019. október 7. napján érkezett kifogását – áttételt követően – a HVB a 64/2019. (X. 11.) számú határozatával törvényes határidőn belül elbírálta.

[14]       A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy Beadványozó 2019. október 11. napján kelt panaszbejelentésére a Nemzeti Választási Iroda 2019. október 14-én elektronikus úton részletes tájékoztatás adott az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15]       A határozat a Ve. 208. §-án, 212. § (2) bekezdés a) és d) pontjain, a 215. § c) pontján, a 307/P. § (3) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 17.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke