443/2018. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásán az országos pártlistás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

443/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásán az országos pártlistás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában – 13 igen 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásán használt országos pártlistás szavazólap adattartalmát jelen határozat mellékletei szerint hagyja jóvá.

A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A szavazólap adattartalmának elfogadására irányadó eljárás]

[1]          Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

[2]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

[3]          A Ve. 162. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően – jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében – megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket.

[4]          A Ve. 256. § (1) bekezdése rögzíti, hogy külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi, az országos pártlistás és – nemzetiségenként – a nemzetiségi listás szavazásra.

[5]          A levélben szavazás szavazólapja a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló területen a levélben szavazás szavazólapja körfeliratot tartalmazza. A (2) bekezdés alapján az országos pártlistás szavazólapon a pártlistákat a már korábban kisorsolt sorrendjükben kell feltüntetni, de a szavazólapon a pártlistákat egytől induló folyamatos sorszámozással kell megjelölni.

[6]          Fentiek, valamint a Nemzeti Választási Bizottság által a 173/2018. számú határozatban megállapított listasorrend figyelembe vételével a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[7]          A határozat a Vjt. 7. §-án, a Ve. 162. §-án és 256. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 14.

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke