44/2012. OVB határozat - az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
44/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. március 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115/P. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői mandátuma betöltése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzatban megüresedett mandátumot Markovné Szusics Xénia Mária részére kiadja. Felhatalmazza az Országos Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Markovné Szusics Xénia Mária részére átadja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. március 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2012. február 29-én kelt levelében arról tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot, hogy a SRPSKI FORUM Egyesület jelöltjeként mandátumot szerzett Gyurity Szvetlána képviselő mandátumáról 2011. május 18-án írásban lemondott.
A lemondás idején hatályos, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nektv.) 31. §-ával alkalmazni rendelt 30/K. § (5) bekezdés b) pontja szerint az országos kisebbségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik írásbeli lemondásával.
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 21. §-ával alkalmazni rendelt 20. §-ának (1) bekezdése alapján, ha az országos kisebbségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a jelölő szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt lép. A Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdése szerint a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelenthette volna be a mandátumot szerző jelöltet az Országos Választási Bizottságnál.
 
Az Országos Választási Bizottság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapítja, hogy a SRPSKI FORUM Egyesület a jogszabályban előírt 30 napos határidőn belül nem nevezetett meg jelöltet az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzatban megüresedett helyre, ezért az Országos Választási Bizottság a mandátumot - a listán soron következő jelölt - Markovné Szusics Xénia Mária részére adja ki.
 
II.
 
A határozat a Nektv. 30/K. § (5) bekezdés b) pontján és 31. §-án, a 2005. évi CXIV. törvény 20. § (1) bekezdésén és 21. §-án, a Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke