433/2019. NVB határozat - a Sikeres Bajáért Egyesület által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

433/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Sikeres Bajáért Egyesület (6500 Baja, Parti utca 6. I. 1., továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 65/2019. (X. 8.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          H. M. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2019. október 4-én 16 óra 19 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB), a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. §-a alapján a Baja Marketing Kft. ellen, mivel álláspontja alapján a Kft. kiadásában megjelent Bácskai Napló című lap (a továbbiakban: Sajtótermék) 2019. szeptember 19-én megjelent számában (XII. évfolyam 17.) és a 2019. október 3-án megjelent számában (XII. évfolyam 18.) megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt a választás tisztaságának megóvása, a c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között és az e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket.

[2]          Kifogástevő előadta, hogy „a Baja Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Baja Marketing Kft., mint kiadó által 36.000 nyomtatott példányban megjelentetett Sajtótermék önkormányzati lap kiadói és szerkesztői gyakorlatával súlyosan sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) a), c) és e) pontjait.”

[3]          Ezzel összefüggésben kifejtette, hogy álláspontja szerint a Sajtótermék 2019. október 3-i, XII. évfolyam 18. számában Baja város polgármestere Fercsák Róbert, aki a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje is, a lapban 15 cikkben 22-szer szerepel említettként, melyekhez 8 ízben őt (vagy őt is) ábrázoló fénykép is társul. Ebben a lapszámban Csubákné Besesek Andrea alpolgármester, Fidesz-KDNP képviselőjelölt 8 említéssel szerepel, Zöld Lászlóné képviselő, Fidesz-KDNP képviselőjelölt 3 említéssel található. Ebben a lapszámban a már regisztráltan induló 3 másik jelölő szervezet közül az egyik jelent meg képviselőjelöltjei arcképeivel és egy fotóval. Vagyis az említések aránya 33:1, a fényképen szereplésé 8:11 (az arcképeket külön számolva), nem számítva a Fidesz-KDNP jelölő szervezet országgyűlési képviselőjének, Zsigó Róbertnek az említéseit (ezek száma: 12) és fotóit (7).

[4]          Kifogástevő megjegyezte, hogy korábbi kifogásában, amelyet a Sajtótermék szeptember 19-i, 17. száma miatt nyújtott be, „Baja város polgármestere Fercsák Róbert, aki a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje is a lapban 13 cikkben szerepelt említettként, melyekhez 14 ízben őt (vagy őt is) ábrázoló fénykép is társult. Ebben a lapszámban Csubákné Besesek Andrea alpolgármester, Fidesz-KDNP képviselőjelölt 6 említéssel és 4 fotón szerepelt, Zöld Lászlóné és Kámánné dr. Bari Bernadett képviselők, Fidesz-KDNP képviselőjelöltek 1-1 említéssel és fényképpel. Abban a lapszámban a már regisztráltan induló 3 másik jelölő szervezet közül az egyik jelent meg 2 fotóval. Vagyis az említések aránya 21:1, a fényképen szereplésé 20:2.”

[5]          Előadta továbbá, hogy „a szeptember 19-i lapszám néhány nappal korábbi lapzártáját követően sajtótájékoztatóra hívtuk a Baja Marketing Kft. által működtetett összes közszolgálati médiumot, amelyen egyikük sem jelent meg és az azt követően hozzájuk eljuttatott sajtónyilatkozatot sem közölték.”

[6]          Kifogástevő széleskörűen hivatkozott a Kúria gyakorlatára, így a Kvk.I.37.394/2014/2, a Kvk.IV.37.359/2014/2, a Kvk.II.37.907/2014/3., illetve Kvk.III.37.236/2018/4. számú határozatára a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség és a helyi önkormányzatok kiadványai tekintetében.

[7]          Kifogástevő meglátása szerint a Baja Marketing Kft. mint kiadó magatartása „a törvények nem tiszteletének ismételt megnyilvánulása”, ugyanis álláspontja szerint a mostani önkormányzati kampányt megelőző két választási kampányban is a Nemzeti Választási Bizottság, majd a Kúria is elmarasztalta a Baja Marketing Kft.-t (NVB 1371/2014. számú és a Kúria Kvk.II.38.037/2014/3. számú határozata). Kifejtette, hogy az utóbbi határozatban a Kúria rögzítette, hogy a Baja Marketing Kft. indokolatlanul különbséget tett a jelölőszervezetek között. Egyetértett a Kúria azzal is, hogy a cég passzivitásban megnyilvánuló jogsértése folyamatosan fennállt és e magatartás szándékos volt. Előadta, hogy a folyamatos jogsérelem bizonyítására a Ve. szabályai alapján határidőben jelenleg nincs mód, miután a Baja Marketing Kft. a Bajai Televízió nem aktuálisan közölt műsorainak és a Sajtótermék korábbi számainak internetes elérhetőségét lényegében megszűntette.

[8]          Hivatkozott továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint a sajtószabadságról szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezéseire.

[9]          A fentiekre tekintettel kérte a TVB-t, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el Baja Marketing Kft-t a további jogszabálysértéstől, illetve kérte bírság kiszabását.

[10]       A TVB a 65/2019. (X. 8.) számú határozatával a kifogást elutasította. Határozata indokolásában rögzítette, hogy a kifogás nem megalapozott, ugyanis a TVB megítélése szerint alaptalanul kifogásolta Kifogástevő a polgármester, és két önkormányzati képviselő aránytalanul túlzott mértékű megjelenítését a vizsgált lapszámokban, ezért alapelvi sérelmet nem állapított meg.

[11]       A TVB megállapította, hogy a kifogásolt lapszámokban a nevesített személyek nem mint a FIDESZ-KDNP jelöltjei kerültek említésre. Fercsák Róbert polgármesterként, Csubákné Besesek Andrea alpolgármesterként, Zöld Lászlóné és Kámánné dr. Bari Bernadett képviselőként, illetve egyéb – alapítványi titkár, közalapítvány elnökhelyettese – tisztségük kapcsán kerülnek megjelenítésre a Sajtótermék kifogásban hivatkozott 17. és 18. lapszámában. Megállapította továbbá, hogy a kifogás egyetlen fényképes megjelenítéssel vagy cikkben történt említéssel kapcsolatban sem tartalmaz olyan érveket, amely megkérdőjelezné, hogy a polgármester, alpolgármester, képviselő nem a polgármesteri, alpolgármesteri, önkormányzati képviselői, illetve a cikkben említett más (például alapítványi titkár, közalapítvány elnökhelyettese) tisztségéhez kapcsolódó tevékenysége, feladatainak teljesítése során jelent meg.

[12]       A Sajtótermék hivatkozott lapszámainak áttekintése alapján a TVB megítélése szerint a Sajtótermék 17. számának választási kampányt érintő tartalmai a következők: az egyik jelölőszervezet rendezvényéről történő (egész oldalas) tudósítás, amelyen bemutatta jelöltjeit (18. oldal) két fényképpel, a Sajtótermék 18. száma esetében pedig egy másik jelölőszervezet rendezvényéről történő (egész oldalas) tudósítás, amelyen bemutatta a jelöltjeit (14. oldal). Emellett a 18. lapszám 23. oldalán az „Önkormányzati választások” cím alatt felsorolásra kerültek jelölő szervezetenként a polgármesterjelöltek, illetve a képviselőjelöltek. A TVB megítélése szerint a lap kiadójának szerkesztői szabadsága körébe tartozó döntésként értékelhető, hogy kizárólag csak a képviselőjelöltek bemutatásáról tudósított, és egyebekben nem tudósított a választási kampányról, így a Kifogástevő által tartott sajtótájékoztatóról sem.

[13]       Az előző választási eljárás során tanúsított magatartás értékelési körében a TVB hivatkozott a Kúria Kvk.IV.37.609/2019/3. számú végzésére, amelyben a Kúria megállapította, hogy bírság kiszabására az aktuális választási eljárás kampányidőszakában elkövetett szabályszegés okán kerülhet sor.

 

II.

[A fellebbezés tartalma]

[14]       Beadványozó 2019. október 10-én 15 óra 3 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a TVB részére annak 65/2019 (X. 8.) számú határozata ellen, amelyet a TVB ugyanezen a napon 17 óra 36 perckor küldött meg a Nemzeti Választási Bizottság részére.

[15]       Érintettsége igazolására Beadványozó előadta, hogy helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán polgármesterjelöltet állított, ezért a Kúria Kvk.I.37.513/2019/2. számú határozatában foglaltakra is figyelemmel a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának másik jelölő szervezet vagy jelölt javára állított sérelme tekintetében érintett jogi személynek minősül. Hivatkozott a Ve. 224. § (2) bekezdésére és 10. § (3) bekezdésére a fellebbezési határidő megtartottságának igazolására.

[16]       Beadványozó álláspontja szerint a „támadott határozatban is rögzített megjelenési arány [33:1 és 21:1] már önmagában is olyan mértékben eltúlzott, amely a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának sérelmét egy önkormányzati sajtótermék esetében megalapozza.”

[17]       Hivatkozott a Kúria Kvk.IV.38.044/2019/3., a Kvk.I.37.394/2014/2., Kvk.I.37.416/2018/3. számú határozataira az önkormányzati sajtótermékekben a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítésével kapcsolatban.

[18]       Beadványozó előadta, hogy álláspontja szerint a Sajtótermék a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség követelményének „legalább részben eleget tehetett volna”, ha a szeptember 19-i lapszám néhány nappal korábbi lapzártája előtt, a meghívásnak megfelelően megtartott sajtótájékoztatón megjelent volna, vagy legalább az azt követően hozzájuk eljuttatott sajtónyilatkozatot közölték volna. Meglátása szerint a megtámadott határozatban felvetett szerkesztői szabadság nem írhatja felül a törvényi követelményeket.

[19]       Fentiekre tekintettel Beadványozó előadta, hogy a 65/2019. számú TVB határozat megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját, ezért arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a megtámadott határozatot változtassa meg és a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, a jogsértőt tiltsa el a további jogsértéstől, kötelezze a határozat rendelkező részének közzétételére, valamint szabjon ki bírságot.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[20]       A fellebbezés nem alapos.

[21]       A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával. A Bizottság elfogadta Beadványozó érintettségére vonatkozó hivatkozását.

[22]       A Bizottság a Ve. 43. §-ában foglaltak megfelelő alkalmazásával megtekintette a Sajtótermékben szereplő fényképes megjelenítéseket. Ennek kapcsán megállapította, hogy az ügy alapjául szereplő kifogásban, és az azt elbíráló TVB határozatban foglaltak szerint Fercsák Róbert Baja polgármestereként, Csubákné Besesek Andrea alpolgármesterként, Zöld Lászlóné és Kámánné dr. Bari Bernadett képviselőkként, illetve egyéb tisztségük – alapítványi titkár, közalapítvány elnökhelyettese – kapcsán kerültek megjelenítésre a felhívott lapszámokban.

[23]       A Ve. 2. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelv sérelmének vizsgálatakor a választási bizottságnak elsőként azt kell vizsgálnia a jogorvoslati kérelemben foglalt érvelés alapján, hogy a kifogásolt tartalmak közül melyek azok, amelyek a választási kampányban értékelhetők, és melyek azok, amelyek a Ve. 142. §-ának rendelkezése alapján a helyi önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatának ellátása során végzett tevékenysége. Ezt követően az eljáró választási bizottság a kampánytevékenység körében értékelhető tartalmak összevetésével állapíthatja meg, hogy azok megjelenítése összességében megvalósítja-e a jelöltek, jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget, figyelemmel a szerkesztői szabadság érvényesülésére is.

[24]       A Bizottság megállapítja, hogy a TVB helyesen állapította meg, hogy azon kettős minőség, hogy a polgármester egyben a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje, az alpolgármester és a képviselők pedig a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjei, nem jelent automatikus összevethetőséget az egyéb jelöltek, jelölő szervezetek megjelenítésével.

[25]       A Bizottság rögzíti, hogy a TVB szintén helyesen állapította meg, hogy a kifogás egyetlen olyan fényképes megjelenítéssel vagy cikkel szemben sem tartalmaz olyan értelmű érvelést, amely megkérdőjelezné, hogy a polgármester, az alpolgármester, illetve a képviselő nem ezen tisztségéhez kapcsolódó tevékenysége, feladatának teljesítése során jelent meg. Ezzel kapcsolatban a Bizottság hivatkozik a Kúria Kvk.IV.38.044/2019/3. számú végzésére – ebben a Kúria visszautalt a Kvk.II.37.714/2018/2. számú döntésére is –, amely kimondta, hogy „a Kúria joggyakorlatában önmagában elégtelen hivatkozás, ha a kérelmező csak formálisan, a számbeli megjelenéssel próbálja igazolni azt, hogy a kifogásolt cikkek száma és az alpolgármester nevesítése kampánytevékenységnek minősíthető, mivel az önkormányzati munka és feladatok ellátása alpolgármesterként nem azonos a polgármesteri jelölti megjelenéssel”.

[26]       A TVB helyesen ítélte meg azt is, hogy a lap kiadójának szerkesztői szabadsága körébe tartozó döntésként értékelhető, hogy kizárólag csak a képviselőjelöltek bemutatásáról tudósított, és egyebekben nem tudósított a választási kampányról, így a Beadványozó által tartott sajtótájékoztatóról sem.

[27]       A fent kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kérelme nem megalapozott, hiszen jogorvoslati kérelmét a nevezett személyek megjelenítéseinek számára és egyébként meglévő jelölti minőségére alapította, amelyek önmagukban nem alapozhatnak meg jogsérelmet, ahhoz szükséges annak érvekkel alátámasztott, megalapozott vitatása, hogy a sérelmezett megjelenések nem önkormányzati feladatellátást mutattak be, és a hivatkozott tisztségviselők azokban nem hivatali minőségükben szerepeltek.

[28]       Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a TVB érdemben helyes döntést hozott, annak minden megállapításával egyetért, ezért azt a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[29]       A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 43. §-án, a 139. §-án, a 141. §-án, a 151. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a 301. §-án, a 307/P. § (3) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 13.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke