43/2019. NVB határozat - a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított közös lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

43/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) által az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított közös lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által – az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán – állított közös listát nyilvántartásba veszi.

A Nemzeti Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

                I.                

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított közös listájukat 2019. április 8-án 63 fő jelölttel bejelentették. A lista bejelentésével egyidejűleg 3.998 darab ajánlóívet adtak át.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338. §-a és az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 27. §-a alapján a listát legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig kell bejelenteni. A listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista ajánlására a Ve. 338. § (3) bekezdése alapján a 120. § (1)-(2) bekezdését, valamint a 121-128. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. A Ve. 125. § és 127. §-ai alapján az ajánlásokat a lista bejelentéstől számított három napon belül ellenőrzi a választási iroda és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

[3] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte a lista bejelentése alkalmával benyújtott ajánlások ellenőrzését, és annak eredményéről tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.

[4] A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által benyújtott ajánlásokból legalább 20.132 ajánlás volt érvényes, amely meghaladja az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. §-ának (2) bekezdésében, a listaállítás törvényes feltételéül szabott 20.000 érvényes ajánlás számát.

[5] A 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját - ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát -, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja és nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti.

[6] A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a közös listán bejelentett jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.

[7] A Ve. 3. § 5. pontja szerint a magyarországi lakcím a bejelentett magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

[8] A Nemzeti Választási Bizottság a közös lista azon jelöltjeit, akiknek a személyi lapján (SZ2 lap) feltüntetett lakcím kismértékű eltérést mutat a jelöltnek a központi névjegyzékben szereplő lakcímadatától, de azonosításuk nevük és személyi azonosítójuk alapján egyértelműen elvégezhető volt, a központi névjegyzék szerinti lakcímmel veszi nyilvántartásba (a közös lista 19., 23., 24., 27., 28., 43., 51., 58. és 61. sorszám alatti jelöltjei).

[9] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a közös lista bejelentése megfelel a törvényben támasztott követelményeknek, ezért annak nyilvántartásba vételéről döntött.

 

           II.               

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10] A határozat a Ve. 3. § 5. pontján, a 125. §-án, a 127. §-án, a 129. § (1) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 331. §-án, a 338. §-án, az Epvjt. 5. §-án, az IM rendelet 27. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 11.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök