429/2019. NVB határozat - a Sz. J. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

429/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Sz. J. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12  igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 49/2019. (IX. 30.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első és másodfokon eljárt választási bizottság döntése és az azokat megalapozó tényállások]

[1]          Beadványozó 2019. szeptember 6-án kifogást nyújtott be a Tiszacsegei Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB).

[2]          A HVB Beadványozó „Alkotmányos jogsérelemben szabad választás rendjének megsértése és kocsmai aláírás gyűjtés-szavazat-vásárlás bűncselekmények elkövetései” tárgyban benyújtott kifogását a 43/2019. (IX. 24.) számú határozatával a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy a HVB álláspontja szerint a kifogás nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, azaz a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait.

[3]          Beadványozó 2019. szeptember 27-én, elektronikus úton két fellebbezést nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) a HVB határozata ellen.

[4]          Első beadványában kifejtette, hogy a HVB határozata sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját, valamint az „Alkotmány XXV. cikkét”. Álláspontja szerint a jogsérelem abban áll, hogy a HVB indokolatlanul hosszú időn belül bírálta el kifogását, amelyet indokolás nélkül utasított el. Kifejtette továbbá, hogy az általa megjelölt jogsértésekről a HVB tagjainak hivatalból is tudniuk kellett volna, mivel ők is Tiszacsegei lakosok. Kérte a TVB-t, hogy a HVB határozatát helyezze hatályon kívül, a HVB-t oszlassa fel és tagjait zárjai ki a 2019. október 13-i önkormányzati választással összefüggő valamennyi bizottságból, továbbá kötelezze Tiszacsege Város Önkormányzatának jegyzőjét új választási bizottság felállítására, valamint véglegesen zárja ki a jelenlegi polgármestert a 2019. október 13-i választásból.

[5]          Második beadványában előadta, hogy a HVB határozata azért jogszabálysértő, mert törvénysértően alkalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat, mivel kifogása tartalmazta az általa állított jogsértés megjelölését és annak bizonyítékait is. Ezt követően megismételte a kifogásában előadottakat, a jogsértőnek vélt cselekményeket, megjelölve azok bizonyítékait és azt is, hogy megítélése szerint a sérelmezett magatartások a Ve. mely jogszabályi rendelkezéseibe ütköznek. Kérte, hogy a TVB a HVB határozatát változtassa meg, a kifogásnak adjon helyt, és állapítsa meg, hogy a tiszacsegei polgármester jogszabálysértést követett el ezért tiltsa el őt a további jogszabálysértéstől, továbbá szabjon ki vele szemben bírságot. Kérte, hogy a TVB a polgármesterjelölt ajánlásait semmisítse meg és a választási eljárás ajánlásgyűjtő szakaszát ismételtesse meg, amellyel egyidejűleg a polgármesterjelöltet a nyilvántartásból törölje, továbbá a TVB tegyen feljelentést az ügyben.

[6]          A TVB 49/2019. (IX. 30.) számú határozatával a HVB 43/2019. (IX. 24.) számú határozatát helybenhagyta. Megállapította, hogy Beadványozó kifogása „csupán a jogszabálysértőnek vélt magatartások leírását tartalmazza, de nem tartalmaz arra vonatkozó okfejtést, hogy a kifogásolt cselekmények milyen okból és milyen jogszabályi rendelkezéseket sértett meg, illetőleg az állítások alátámasztására vonatkozóan semmilyen bizonyíték nem lelhető fel a beadványban.” A Ve. 225. §-a alapján a fellebbezéshez benyújtott bizonyítékok kapcsán megjegyezte, hogy azok a „kifogásban foglaltakhoz hasonlóan csupán állításoknak tekinthetők, mindenfajta alátámasztás nélkül”. Rögzítette továbbá, hogy az ügyben büntető feljelentés megtételét sem látja megalapozottnak. A jogorvoslati határidő betartására azonban felhívta a HVB figyelmét.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtott fellebbezés tartalma]

[7]          Beadványozó 2019. október 9-én 10 óra 3 perckor elektronikus úton „feljelentés és panasz” megjelölésű fellebbezést nyújtott be a „TVB szeptember 30-án kelt” határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[8]          Jogorvoslati kérelmében előadtat, hogy „[a] csatolt korábbi eljárásokba tett feljelentéseimet, panaszaimat beadványai tartalmában fenntartom”.

[9]          Megismételte és mellékelte a korábbi beadványaiban foglaltakat, valamint csatolta Tiszacsege polgármesterének egy 2019. szeptember 3-i rendezvényre szóló meghívóját. Költségmentességi kérelmét, jövedelemigazolását, valamint egy 2019. szeptember 27-án kelt irat 4. oldalát.

[10]       Kifejtette, hogy „3nap helyett 30 napra és csak külön panaszom alapján vette eljárásába a TVB és annak határozata alapján a TVB az eljárást. amelyek követően a TVB beazonosításra alkalmatlan határozatszám és iktatószám nélkül végül is Formai kellékhiányosan semmis határozatát érdemi Felülvizsgálatra tartalmában alkalmatlan határozatot hozott.” Hozzátette, hogy „[a] HVB és a TVB személyében és területileg nem tudnak objektív eljárásokat lefolytatni”.

[11]       Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a jogsértéseket állapítsa meg, a határozatokat helyezze hatályon kívül, továbbá a HVB-t és a TVB-t utasítsa új eljárásokra. Emellett kérte „az Elkövető haladék nélkül történő kizárásával, és csak tiltott helyeken, Önkormányzatban, iskolásban, napköziben, konyhákon, áruházban, munkahelyeken szerzett aláírás gyűjtésében aláírásai teljes elutasítását, választáson indulása elutasítását.”

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[12]       A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság elsőként megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmében nem adta meg a támadott határozat számát, kérelmében mindösszesen a döntéshozatal időpontját és a határozatot hozó választási bizottságot jelölte meg.

[14]       A Bizottság ezt követően a fentiek alapján megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelemben sérelmezett döntés a TVB 49/2019. (IX. 30.) számú határozata, amely a Tiszacsegei Helyi Választási Bizottság 43/2019. (IX. 24.) számú döntésének felülvizsgálata során született.

[15]       A Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 221. § (2) bekezdése szerint nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.

[16]       A Ve. 222. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

[17]       A Nemzeti Választási Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a jelen jogorvoslati kérelem a TVB másodfokon hozott határozata ellen került benyújtásra, így figyelemmel Ve. 221. § (2) bekezdésére és a 222. § (1) bekezdésére az ügyben a Nemzeti Választási Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel.

[18]       Mindezek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

[19]       A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok is közzétételre kerültek. A tájékoztató áttekintése és a mintadokumentumok használata nagyban elősegítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[20]       A határozat a Ve. 221. § (2) bekezdésén, a 222. § (1) bekezdésén, a 301. §-án és a 307/P. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 9.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke