428/2018. NVB határozat - V. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
428/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság V. A. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 10 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[1]           Beadványozó 2018. március 11-én 20 óra 12 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 3. §-ra, illetve a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjára hivatkozással előadta, hogy az MTI OS Országos Sajtószolgálat (a továbbiakban: MTI) megsértette a választás tisztaságának, illetve jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, amikor megtagadta a Magyarországi Munkáspárt 2006 – EURÓPAI BALOLDAL által közzétenni kívánt tartalom (a továbbiakban: Közlemény) közzétételét.

[2]           Beadványozó kifogásához bizonyítékként csatolta a Közleményt, valamint az MTI által, a részükre közölt tájékoztatást a megtagadás tényéről. Az MTI válaszlevelében a szabályzatuk 14.2. pontjára hivatkozott a Közlemény közzététele megtagadásának indokaként.

[3]           Fentiekre tekintettel Beadványozó kifogással kíván élni az MTI fent nevezett tevékenysége ellen és kéri annak megállapítását a Nemzeti Választási Bizottság részéről, hogy az MTI jogtalanul tagadta meg a Közlemény kiadását, és szólítsa fel az MTI-t a jogsértés megszüntetésére.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe.

[5]           A sajtóközlemény MTI útján történő megjelentetésének megtagadásáról az MTI saját szabályzatában foglaltak alapján döntött. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálat alá nem vonható, mivel a sajtóközlemény tartalmára nézve a választási jogszabályok alá nem rendelt jogforrás alapján került elbírálásra.

[6]           Ugyanígy nem vizsgálhatja felül a Bizottság a közlemény közzétételének megtagadása alapjául szolgáló MTI OS belső szabályzatot sem. E körben utal a Bizottság a részben hasonló tényállás alapján meghozott 1353/2014. határozatban elfoglalt és a Kúria által Kvk.V.37.992/2014/3. számú végzéssel helybenhagyott álláspontra. Ebben az esetben egy kereskedelmi televízió belső szabályzata felülvizsgálata tekintetében állapította meg, hogy a jogorvoslati kérelem nyomán, mely helyi médiaszolgáltató Szabályzatának tartalmával volt kapcsolatos, a TVB és az NVB, az Mttv. 182. § bh) pontja és a Ve. 215. § d) pontja értelmében, nem volt jogosult érdemi vizsgálat lefolytatására.

[7]           A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]           A határozat a Ve. 14. § (1) bekezdésén, a 215. § d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 13.

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke