420/2018. NVB határozat - a dr. Cs. Á. a Heves megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megbízott tagja által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
     420/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Cs. Á. a Heves megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megbízott tagja (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Heves megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság 36/2018. (III.09.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

 [Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 36/2018. (III. 09.) számú határozatában megállapította, hogy a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Komora Viktória egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken az érvényes ajánlás száma elérte az 500-at.
  2. Mivel az érvényes ajánlások száma elérte az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és nyilvántartásba vette a jelöltet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

  1. Beadványozó 2018. március 10-én 14 óra 43 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben. Fellebbezésében előadta, hogy tudomása szerint a jelölőszervezet és annak jelöltje a jelöltséghez szükséges ajánlásokat törvénytelen módon szerezték, beadványában számos érvénytelennek számító ajánlást megnevezett. Kérte, hogy a jelölt érvényes ajánlásainak számát a Nemzeti Választási Bizottság csökkentse az érvénytelen ajánlások számával, s ennek eredményeképp az OEVB határozatát változtassa meg, és a jelölt nyilvántartásba vételét utasítsa vissza.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
  2. A fellebbezés benyújtására jogosultak körét a Ve. 221. § (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg: „a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be”.
  3. A Ve. 223. § (2) bekezdése kimondja, hogy nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság a Heves megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által felterjesztett iratokat áttekintve az alábbiakat állapítja meg. Beadványozót a Lehet Más a Politika jelölőszervezet 2018. február 23-án bízta meg az OEVB tagsággal, így nevezett tagsága mind a támadott határozat meghozatalakor, mind az az ellen benyújtott fellebbezés előterjesztésekor fenn állt.
  5. A Nemzeti választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó olyan határozat ellen nyújtotta be fellebbezését, amelyet az a választási bizottság hozott, melynek maga is tagja.
  6. Tekintettel arra, hogy a Ve. 223. § (2) bekezdése kizárja a támadott ügyben eljáró választási bizottság tagja általi fellebbezés benyújtását, ezért a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezését, mint nem a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglalt jogosulttól származót a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (2) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 13.

 

                                                                                   Prof. Dr. Patyi András

                                                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke