40/2019. NVB határozat - az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

40/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt (1066 Budapest, Weiner L. utca 18. 2./18.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Egységes Magyar Nemzeti Néppártot, mint jelölő szervezetet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

               I.                

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] Az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt 2019. március 29-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

                 II.               

 [A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[2] A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. b) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án és a 331. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 01.

 

 

Dr. Rádi Péter

a Nemzeti Választási Bizottság

     elnöke