4/2013. NVB határozat - H. G. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
4/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság H. G. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés írjon ki népszavazást az Európai Unióval kötött Lisszaboni Szerződés hatályban tartásáról, vagy annak felmondásáról?”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2013. szeptember 6-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdés d) pontja hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségek tekintetében általános jelleggel kizárja a népszavazás lehetőségét. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az Alaptörvény hivatkozott rendelkezése alapján népszavazás sem magáról a nemzetközi szerződésről, sem az abban vállalt kötelezettségekről nem tartható alkotmányosan, függetlenül attól, hogy a népszavazás eredménye ellentmondana-e vagy éppen megerősítené-e ezeket a kötelezettségeket.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő népszavazási kezdeményezés az Alaptörvény fenti rendelkezésén túl érinti az Alaptörvény E) cikkének (2) bekezdésében foglaltakat is.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint továbbá a népszavazásra feltenni kívánt kérdésnek a „Lisszaboni Szerződés hatályban tartásáról, vagy annak felmondásáról” szövegrésze valójában két egymással ellentétes tartalmú kérdést foglal magába, melyekre ezáltal a választópolgárnak nincs lehetősége külön-külön választ adni. Tekintettel arra, hogy a kérdésben a választópolgároknak nincs lehetőségük egyértelműen állást foglalni, az nem felel meg a választópolgári egyértelműség követelményének. A kezdeményezés továbbá nem felel meg a jogalkotói egyértelműség követelményének sem, mivel a hivatkozott indok alapján egy a kérdésben tartott népszavazás esetén az Országgyűlés nem tudná eldönteni, hogy pontosan milyen tartalmú jogalkotási kötelezettség terhelné.
A fentiek alapján a beadványban szereplő kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek.
A Nemzeti Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, illetve a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.
A határozat az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontján és az E) cikk (2) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és a (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) és c) pontján, illetve a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2013. szeptember 30.
 
 

Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke