39/2019. NVB határozat - a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

39/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért (székhely: 1052 Budapest, Semmelweis utca 5.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért, mint jelölő szervezetet – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő székhely címmel – az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. március 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Vállalkozók Szövetsége a Reformokért 2019. március 27-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba-vételi eljárás során a bejelentett szervezet létezése és adatainak hitelessége ellenőrzésre került a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

[3] Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P2-es nyomtatvány) a szervezet székhelyeként szereplő adat a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő adattól kis mértékű eltérést mutat.

[4] Figyelemmel arra, hogy a jelölő szervezet P2-es nyomtatványon feltüntetett székhelyének címe mindösszesen részletezőbben adja meg a jelölő szervezet címét a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő székhely adatokhoz képest és a szervezetnek a nyomtatványon feltüntetett adatai egyezést mutattak a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal, a szervezet azonosítása egyértelműen elvégezhető volt.

[5] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság úgy ítélte meg, hogy a szervezet nyilvántartásba vételének törvényes akadálya nincs, ezért a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért nyilvántartásba vétele a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő székhely adatokkal a mai napon megtörtént.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6] A határozat a Ve. 3. § 3. b) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. §-án és a 331. §-án, a P2 nyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. március 28.

 

                                                                                   Dr. Rádi Péter

                                                                   a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                        elnök