388/2018. NVB határozat - az Együtt – a Korszakváltók Pártja által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

388/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt – a Korszakváltók Pártja (képviseli: Juhász Péter, 1065 Budapest, Nagymező utca 4. 3., a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában – 3, a kifogást elutasító igen és 3, a megváltoztatás és a kifogásnak helyt adó döntés melletti nem szavazattal (ideértve az elnököt is) – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 53/2018. (III. 07.) határozatát megváltoztatja és a kifogásnak helyt ad.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogással érintett kampányeszköz sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása, valamint az e) pont szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó 2018. március 07. napján 11 óra 02 perckor az OEVB-nek címzett kifogást nyújtott be elektronikus levélben. Leveléhez mellékletként csatolta a „plakát.jpg” és a „nyilatkozat.jpg” kiterjesztésű fájlokat is. Kérelmező kifogását Budapest XXI. kerület József Attila utca 65. szám alatti társasház liftjében 2018. március 5-én elhelyezett választási plakát – mely azt állítja, hogy Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő-jelölt és az ellenzéki pártok 15000 illegális bevándorlót akarnak beköltöztetni – vonatkozásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmére hivatkozva terjesztette elő. Az alapelvek sérelmét az okozza, hogy a plakátról nem derül ki, hogy ki készítette vagy készíttette azt.

[2]          Az OEVB álláspontja szerint a kérelmező által benyújtott kifogás a Ve. 212. §-ában foglaltaknak nem felelt meg, mert a Kérelmező által csatolt bizonyítékok, a „plakát.jpg” és a „nyilatkozat.jpg” kiterjesztésű dokumentumok nem támasztják alá kellő bizonyító erővel azt, hogy a kifogásolt plakát valóban a megjelölt időpontban és a megjelölt helyszínen volt található. Az OEVB megállapította, hogy Beadványozó által csatolt fájlok nem alkalmasak a kifogásolt cselekmény igazolására, így azokat bizonyítékként értékelni nem állt módjában. Mivel a kérelem ennél fogva nem tartalmazta a jogszabálysértés bizonyítékait, ezért azt érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. március 8-án 16 óra 44 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 53/2018. (III. 07.) számú határozata ellen. Beadványában a Ve. 221. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással az OEVB határozatának felülvizsgálatát indítványozta. Előadta, hogy a kifogást elbíráló választási bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül csak akkor utasíthatja el, ha nem csatolt bizonyítékot a kifogástevő. A határozat viszont kimondja, hogy a kifogásához csatolva lett bizonyíték. Ha pedig csatolva lett bizonyíték, akkor a kifogást érdemben kell elbírálni. A Beadványozó előzőekre tekintettel kéri a kifogás érdemi elbírálását. Az ügy érdemével kapcsolatban álláspontja – kifogásával megegyezően – az, hogy a csatolt bizonyítékok, mind a kifogásolt plakátról készített fénykép, mind a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat – amelyeket a fellebbezéshez csatoltan is megküld – egyértelműen alátámasztják a sérelmezett jogszabálysértő cselekményt.           

[4]          Előzőekre tekintettel kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság változtassa meg az OEVB határozatát, állapítsa meg a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjainak megsértését és a jogsértőt tiltsa el a további jogsértéstől.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          A fellebbezés alapos.

[6]           A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást, a (2) bekezdés szerint minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az (5) bekezdés szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

[7]           A Ve. 46. § da) pontja szerint a választási bizottság határozatának tartalmaznia kell a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, míg a db) pontja szerint a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait.

[8]          Az első fokon eljárt bizottság a fényképfelvételeket – saját szóhasználata szerint dokumentumokat – megvizsgálta, tehát azokat, mint bizonyítékokat értékelte. Az OEVB úgy ítélte meg, hogy azok nem támasztják alá kellő bizonyító erővel, hogy a kifogásolt plakát a kifogásban megjelölt időpontban, az ott megjelölt helyszínen volt található.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság tényként rögzíti, hogy Beadványozó mind kifogásában, mind fellebbezésében becsatolt két fényképet, melyek a kifogásolt, a Ve. 144. § (1) bekezdése szerinti plakát képét, illetve egy nyilatkozatot tartalmaznak. Függetlenül attól, hogy a fényképek alkalmasak-e a jogsértés megállapítására, megállapítható, hogy azok egyértelműen bizonyítéknak minősülnek.

[10]       Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a kifogás az OEVB határozatában foglaltakkal ellentétben érdemi elbírálásra alkalmas volt, ennek kapcsán az alábbiakat rögzíti.

[11]       Hivatkozva a kifogásban és a fellebbezésben is említett, a Kúria Kvk.V.37.941/2016/3. számú döntésében elfoglalt jogi álláspontra, a Bizottság rögzíti a választás tisztaságának megóvására, valamint a jóhiszemű és a rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveknek kizárólag az olyan plakát (kampányeszköz) felel meg, amelyből egyértelműen és nyilvánvalóan megállapítható, hogy az kinek a támogatására ösztönöz.

[12]       A Bizottság a csatolt bizonyíték alapján megállapítja, hogy kifogásolt plakát nem felel meg a rá vonatkozó, fentiekben írt törvényi követelményeknek, ezért sérti a Ve. 2. § (1) bekezdése a) és e) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket. E rendelkezések megsértése a Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlata szerint mindig megállapítható abban az esetben, ha valaki a jogosultságával (jelen ügyben a kampányeszköz használatával) nem a jogszabályi rendelkezésekkel, illetve ezek céljával, rendeltetésével összhangban állóan él.

[13]      A kifogásban kért és a fellebbezésben is megismételt, a jogsértőnek a jogsértéstől való eltiltásával kapcsolatban a Bizottságnak nem áll rendelkezésére olyan adat, tény, körülmény, bizonyíték, amely alapján megállapíthatná, hogy mely ok, illetve kinek és milyen magatartása vezetett a kifogással érintett plakát alapelvi rendelkezésekbe ütköző elkészítéséhez és kihelyezéshez, ennél fogva a Bizottságnak a jogsértő eltiltásáról nem áll módjában rendelkezni.

[14]      A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján – a fellebbezésnek helyt adva – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az OEVB határozatát megváltoztatta, a kifogásnak helyt adott és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15]       A határozat a Ve. 43. §-án, 46. §-án, 140. §-án, 144. §-án, 223. § (3) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. március 12.

 

                                                                                   Prof. Dr. Patyi András

                                                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                  elnöke