373/2014. NVB határozat - Kullich Lajos a Magyar Demokratikus Unió képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
          373/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kullich Lajos a Magyar Demokratikus Unió képviseletében (a továbbiakban: beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 17/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 17/2014. (III. 3.) számú határozatával Horváth Tibor a Magyar Demokratikus Unió egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában meghatározott, a nyilvántartásba vételhez szükséges ötszáz érvényes ajánlással, mivel a leadott érvényes ajánlások száma 466 db volt.
Beadványozó fellebbezésében a Nemzeti Választási Bizottságtól az ajánlások újraszámlálását. Hivatkozott arra, hogy az OEVB határozata törvénysértő, mert szerinte több ajánlást nem vett figyelembe az ajánlásellenőrzés során. Bizonyítékként az el nem fogadott ajánlásokra hivatkozott.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Beadványozó fellebbezésében ugyan jogszabályhelyekre, de a konkrét jogszabálysértés nem jelöli meg, továbbá nem jelöl meg, valamint tételesen sem sorolja fel azon ajánlásokat, illetve ajánlóíveket, melyek érvénytelenségét sérelmezi vagy kifogásolja. Nem hivatkozik továbbá olyan okokra, mely alapján azok érvényesnek minősíthetők. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó jogorvoslati kérelme nem tartalmaz törvény által meghatározott kötelező tartalmi elemeket, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke