366/2014. NVB határozat - Tóth István, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
366/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Tóth István, az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 23/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 23/2014. (III. 3.) számú határozatában megállapította, hogy az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Galyas István Krisztián egyéni képviselőjelölt által benyújtott ajánlóívek nem tartalmaznak legalább 500 érvényes ajánlást, így – hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ára – Galyas István Krisztián képviselőjelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán visszautasította.  
Beadványozó 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyet mérlegelési jogkörben hozott OEVB határozat ellen nyújtott be. Jogorvoslati kérelmében kérte 222 darab ajánlás tételes és egyenkénti felülvizsgálatát.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Beadványozó fellebbezésében a Ve. 223. § (3) bekezdése alapján mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozik, azonban nem jelöli meg azt a törvényi rendelkezést, melyre állítását alapozza. A kérelmező továbbá tételesen nem sorolja fel azon ajánlásokat, illetve ajánlóíveket, melyek érvénytelenségét sérelmezi. Nem hivatkozik olyan okokra sem, melyek alapján azok érvényesnek minősíthetők. Az, hogy a beadványozó „elképzelhetetlennek tartja”, hogy 199 darab ajánlás nem megfelelő, illetve az, hogy más választókerületben milyen tapasztalatokat szerzett, illetve véleménye szerint „valószínű”, hogy „szépírás” hiánya miatt érvénytelenítették az ajánlásokat, az ügyben jogi relevanciával nem rendelkezik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező beadványában konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül kéri az ajánlások felülvizsgálatát, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló, 2014. február 25-én kiadott iránymutatás 2. pontjában a Bizottság az alábbiakat rögzítette:
„A választási iroda által az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően a Ve. 127. § (3) bekezdése értelmében készített tájékoztatást az érintett egyéni jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, azokkal összefüggésben észrevételékkel élhet. Másolat az ajánlóívekről ebben az esetben sem kérhető.”
Fentiek alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét veti fel az, hogy a fellebbező az idézett NVB iránymutatás második pontjában rögzített jogosultsággal –, mely az érvénytelen ajánlásokkal kapcsolatos tájékozódási lehetőséget biztosítja a jelöltek és jelölő szervezetek képviselői számára – nem élt, és fellebbezését az OEVB jogszerűtlen eljárására alapozta.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke