351/2014. NVB határozat - Bajkó-Sokoray István, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
351/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Bajkó-Sokoray István, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Budapesti 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 7/2014. (III. 03.) számú határozatával beadványozó nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB álláspontja szerint a jelölt által leadott érvényes ajánlások száma nem éri el a törvény által előírt 500 db-ot.
II.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 7/2014. (III. 03.) számú határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben a fent hivatkozott határozat megváltoztatását és jelöltként történő nyilvántartásba vételét kérte.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 7/2014. (III.03.) számú, 2014. március 3-án meghozott határozata ellen beadványozó fellebbezését 2014. március 6-án 16 óra 01 perckor nyújtotta be az OEVB-hez. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A (4) bekezdés szerint a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezési kérelem 2014. március 6-án 16 óráig nem érkezett meg az OEVB-hez, így az elkésettnek minősül.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett - a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
III.
A határozat a Ve. 10. § (3) és (4) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke