347/2019. NVB határozat - a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet által a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

347/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete (6328 Dunapataj, József Attila utca 19.)  jelölő szervezet által a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete által – a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán – állított lista nyilvántartásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1]          A Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított listáját 2019. szeptember 10-én 15 óra 10 perckor 39 fő jelölttel bejelentette. A lista bejelentésével egyidejűleg 522 ajánlóívet adott át.

[2]          Ajtai Tibor, a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesületének törvényes képviselője 2019. szeptember 12-én 8 óra 48 perckor elektronikus úton küldött levelében úgy nyilatkozott, hogy a szervezet nevében benyújtott országos listát visszavonja, ugyanezen a napon 11 óra 10 perckor küldött levelében a lista „elutasítását” kérte.

[3]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 10. § (1) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok a (3) bekezdés szerint a határidő utolsó napján 16.00 órakor járnak le. A Ve. 130. § (3) bekezdése és 308. §-a, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. § (1) bekezdése alapján a bejelentett listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig lehetett visszavonni. A lista visszavonásának formai feltételeit a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17. melléklete (a továbbiakban: L6 formanyomtatvány) határozza meg.

[4]          A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete által a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán bejelentett listát a szervezet képviseletére jogosult joghatályosan 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatta volna vissza az L6 formanyomtatványon tett jognyilatkozatával. Tekintettel arra, hogy a visszavonásra vonatkozó nyilatkozat a jogvesztő határidőn túl érkezett a Nemzeti Választási Bizottsághoz, az a formai feltételeknek való megfelelés esetében sem lenne figyelembe vehető. Mindezek alapján a Bizottságnak érdemben kellett állást foglalnia a 2019. szeptember 10-én 15 óra 10 perckor bejelentett lista nyilvántartásba vétele ügyében. Ezzel összefüggésben a Bizottság az alábbi megállapításokat teszi.

[5]          A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.

[6]          A Nektv. 61. §-a szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján - ugyanazon szervezetek részvételével - közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet azonban egy választókerületben csak egy - önálló vagy közös - lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. július 30-án meghozott, 183/2019. számú határozatában tűzte ki – a Nektv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását és egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.

[8]          A Bizottság a 183/2019. számú NVB határozat 7. számú mellékletében a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 1383 településen tűzte ki. Mindezek alapján, figyelemmel a Nektv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának rendelkezésére, a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán önálló listát az a jelölő szervezet állíthat, mely legalább 139 településen önállóan jelöltet állított. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 3014.

[9]          A Ve. 319. §-a és az IM rendelet 18. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni. Az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A listán állított jelöltekre alkalmazni kell a Ve. 318. § (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit is.

[10]       A Ve. 320. § (1) bekezdése szerint a lista állításánál a jelölő szervezet - a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.

[11]       A jelölő szervezet a lista nyilvántartásba vételéig 174 településen 716 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állított.

[12]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezet által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 2223, amely nem éri el az országos lista állításához szükséges 3014-et.

[13]       A Nektv. 60. § (2) bekezdése az országos nemzetiségi lista állításának feltételéül két konjunktív feltételt szab. Mindez azt jelenti, hogy a kitűzött települési választások tíz százalékában való egyéni jelöltállításnak és a választópolgárok két százaléka érvényes ajánlásának összegyűjtésére vonatkozó törvényi feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie, ezek valamelyikének hiánya önmagában is a lista nyilvántartásba vételének törvényes akadályát képezi.

[14]       A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[15]       Tekintettel arra, hogy a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete által benyújtott ajánlások közül mindösszesen 2223 volt érvényes, vagyis a jelölő szervezet nem rendelkezik a lista állításához szükséges, a választópolgárok legalább két százalékának érvényes ajánlásával, ezért az országos lista bejelentése nem felel meg a Nektv. 60. § (2) bekezdése második fordulatának.

[16]       Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete listájának bejelentése nem felel meg a Nektv. 60. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért annak nyilvántartásba vételét a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasította.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[17]       A határozat a Nektv. 60. § (2) bekezdésén, 61. §-án, a Ve. 10. §-án, 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 130. § (3) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. § (2) bekezdésén, a 308. §-án, 319-320. §-ain, az IM rendelet 18. §-án, a Vhr. 17. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 13.

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke