34/2012. OVB határozat - S. Á. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
34/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. Á. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2012. február 6-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a bűncselekmény elkövetésével meggyanúsított vagy megvádolt személy előzetes letartóztatása, a letartóztatás elrendelésének napjától kezdődően a büntetőügy jogerős befejezésének napjáig (ideértve a perújítás esetét is) összességében ne haladhassa meg az egy éves időtartamot, tekintet nélkül mind az eljárás szakaszára és fokára, mind pedig a bűncselekmény jogi minősítésére?”
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének nem felel meg. Az egyértelműség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés egyértelműségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés — az akkor hatályban lévő jogszabályok szerint — el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles.
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában több kérdést és feltételt von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók, így a választópolgárnak nincs lehetősége megkülönböztetést tenni, és részkérdésenként véleményt nyilvánítani a kezdeményezésről.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) 132. § (3) bekezdése rögzíti az előzetes letartóztatás maximális időtartamát, függően attól, hogy milyen súlyú bűncselekmény miatt folyik eljárás a terhelttel szemben. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdés megtévesztő, mivel azt a téves látszatot kelti, mintha az előzetes letartóztatás maximális időtartama minden esetben meghaladhatná az egy évet, azonban a Be. 132. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében az előzetes letartóztatás megszűnik, ha annak tartama az egy évet eléri, és terhelttel szemben három évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás. Továbbá megtévesztő a kérdés, mivel kizárólag a büntetőeljárás jogerős befejezését követően van hely perújításnak, így a kérdésben szereplő „ideértve a perújítás esetét is” megjegyzés értelmezhetetlen. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a választópolgároktól nem várható el a perújítás intézményének pontos ismerete sem.
 
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a Be.) 132. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke