311/2014. NVB határozat - Pasztorniczky István, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni választókerületi jelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
311/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Pasztorniczky István, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni választókerületi jelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 19/2014. (III. 03.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. március 2-án kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB) a választókerületben induló országgyűlési egyéni választókerületi jelöltek közötti, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség megsértésére való hivatkozással. Kifogásában előadta, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 27-én tartott, nyilvános ülésének 2. napirendi pontjának keretében a választókerület országgyűlési képviselője, dr. Hörcsik Richárd számolt be országgyűlési képviselőként folytatott tevékenységének elmúlt két évéről. A kifogástevő állítása szerint, e beszámoló valójában egy kb. 35-40 perc időtartamban előadott kampánybeszéd volt, mivel az a képviselő elmúlt két éves tevékenységén kívül több olyan információt is tartalmazott, mely az országgyűlési képviselők 2014. évi választását követő időszakra vonatkozó tervekről szólt. Mindezek alapján állítása szerint a beszámoló a Ve. 140. § c) pontja szerint politikai reklámnak és a 141. § szerinti kampánytevékenységnek minősül. Beadványozó kifogásolta továbbá, hogy miután hozzászólt dr. Hörcsik Richárd beszámolójához, az ülést vezető Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere, arra hivatkozva, hogy letelt a hozzászólásra rendelkezésre álló ideje, megvonta tőle a szót, mely tevékenységével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvet. A kifogástevő beadványában előadta továbbá, hogy a kifogásolt ülést a Zemplén Televízió rögzítette és sugározta is, mely műsorszámot kifogásához nem csatolta, arra való hivatkozással, hogy az nem érhető el a Zemplén Televízió honlapján. Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogsértés tényét és tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől.
Az OEVB a kifogást 19/2014. (III. 03.) számú határozatával elutasította. Az OEVB határozatában megállapította, hogy dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselői tevékenységéről szóló, a helyi önkormányzat képviselőtestülete előtt elhangzott beszámolója nem tekinthető a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenységnek, annak tartalma az OEVB szerint nem volt alkalmas a választópolgárok választási akaratának befolyásolására. Az OEVB határozatában rögzítette továbbá, hogy a kifogástevő sem jelölte meg, hogy a beszámolóban mely közlés vagy kijelentés valósított meg jogsértést. Az OEVB megállapította továbbá, hogy a sérelmezett beszámoló nem tekinthető a Ve. 146. § a) pontja szerint politikai reklámnak sem, tekintettel annak a Ve.-ben definiált fogalmára. A bizottság megállapította továbbá, a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelveket a választási eljárás jogalanyainak kell érvényre juttatni, míg a kifogás tárgya egy önkormányzati képviselőtestületi ülésen elhangzott beszámoló illetve az ülés vezetése, melyre vonatkozó szabályokat azonban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Az OEVB megállapította, hogy a polgármester ülésvezetés során hozott döntésének vizsgálatára nem rendelkezik hatáskörrel, mely alapján a polgármester ülésvezetésének jogszabályon alapuló gyakorlása nem valósíthatja meg a Ve. (2) bekezdés c) pontja szerinti alapelv sérelmét.
 
 
II.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be. Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az első fokú határozatot változtassa meg, kifogásának adjon helyt, állapítsa meg, hogy Szamosvölgyi Péter, a kifogás tárgyát képező képviselőtestületi ülést vezető polgármester és az ülést közvetítő Zemplén TV Közhasznú Nonprofit Kft. megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelölt és jelölő szervezetek között alapelvét. Fellebbezésében előadta, hogy „a kifogásolt jogsértést elsősorban nem dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőjelölt valósította meg”, bár beszámolója előadásával kampánytevékenységet folytatott. A Ve. hivatkozott alapelvének sérelmét az ülést vezető polgármester valósította meg, azzal, hogy a fellebbező hozzászólását a képviselőtestületi ülésen félbeszakította és a két országgyűlési képviselőjelölt – a fellebbező és dr. Hörcsik Richárd – számára eltérő hozzászólási időt biztosított. Fellebbező előadta továbbá, hogy a Zemplén Televízió azzal valósította meg jogsértést, hogy állítása szerint a sérelmezett képviselőtestületi ülést kétszer is sugározta. Fellebbezésében szintén rögzítette, hogy a Zemplén Televízió sugárzott adása nem érhető el annak honlapján. A leírtak alapján kérte a jogsértés megállapítását, a jogsértők eltiltását a további jogsértéstől, valamint kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság kifogásának helyt adása esetén kötelezze a Zemplén Televíziót a határozat rendelkező részének a jogsértő közléssel azonos napszakban való közzétételére.
III.
A fellebbezés nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az első fokon eljárt OEVB teljes körűen tárta fel a kifogás tényállását és helytállóan vonta le azt a következtetést, hogy dr. Hörcsik Richárdnak, mint országgyűlési képviselőnek Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 27-én tartott, nyilvános ülésének 2. napirendi pontjának keretében elhangzott, országgyűlési képviselői tevékenységéről szóló beszámolója nem minősül kampánytevékenységnek, sem politikai reklámnak. Ahogyan az az ülés meghívójából is kiderül, a 2. napirendi pont tárgya nem a választókerületben induló képviselőjelöltek meghallgatása volt, az ülésen dr. Hörcsik Richárd, mint a választókerület országgyűlési képviselője vett részt, a fellebbező pedig, mint a város önkormányzati képviselője, vagyis egyik személy sem, mint a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás választási eljárásában részt vevő egyéni választókerületi jelölt.
Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 34. cikk (4) bekezdése szerint a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályait a Mötv. VII. fejezete szabályozza.
Helytállóan állapította meg tehát az OEVB, hogy a képviselőtestület jogszabályoknak megfelelő működése, így az ülésének vezetése nem a választási eljárás keretében vizsgálandó kérdés, az arra vonatkozó szabályokat az Alaptörvény, a Mötv. és a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a választási eljárás résztvevőinek, így az egyéni képviselőjelöltek magatartása kizárólag a választási eljárás keretében vizsgálandó, egyéb, nem egyéni képviselőjelölti minőségükben kifejtett tevékenységük vizsgálata nem képezi a választási eljárás tárgyát.
Fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szamosvölgyi Péter polgármesternek a képviselőtestületi ülés vezetése során kifejtett tevékenysége nem a Ve. hatálya alá tartozó eljárási cselekmény, így arra vonatkozó jogsértés elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem, ennél fogva az nem valósította meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv sérelmét. Mindebből kifolyólag a Zemplén TV sem valósított meg jogsértést a fellebbezés tárgyát képező testületi ülés sugárzásával.
A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasította és rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdésén, a Mötv. VII. fejezetén, a Ve. 221. §-án, a 224. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke