297/2018. NVB határozat - a Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt által benyújtott fellebbezések tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
297/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt (székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 104. földszint 1., képviseli: Kotlár Attila elnök), és Birkás Bence (a továbbiakban együttesen: Beadványozó) által benyújtott fellebbezések tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 34/2018. (III.05.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezéseket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 34/2018. (III.05.) számú határozatában megállapította, hogy a Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt elnevezésű jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Birkás Bence egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 498 érvényes ajánlás szerepelt.

[2]          Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezések tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. március 8-án 8 óra 11 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB-hez az OEVB 34/2018. (III.05.) számú határozata ellen. Beadványában az 5/2014. NVB iránymutatásra hivatkozva vitatja, hogy a benyújtott ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, egyúttal kérte az ajánlások újbóli vizsgálatát, a jelölő szervezet képviselője és/vagy képviselőjelöltje jelenlétében.

[4]          Beadványozó ezt követően 2018. március 8-án 15 óra 46 perckor elektronikus úton újabb fellebbezést nyújtott be az OEVB-hez, amely tartalmilag megegyezik a [3] pont szerinti fellebbezésével azzal, hogy Beadványozó ez utóbbi fellebbezésében konkrétan megjelölte azokat az ajánlásokat – az ajánlóív, illetve az ajánlás sorszáma feltüntetésével –, amelyek esetében sérelmesnek tartja azok érvénytelenné nyilvánítását.

[5]          Az OEVB a fellebbezéseket 2018. március 8-án felterjesztette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság eljárása]

[6]          Arra tekintettel, hogy ugyanazon jogsértő magatartást jogalapként megjelölve, mindkét fellebbezés a Budapest 17. számú OEVB 34/2018. (III.05.) határozata ellen irányul, a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezések egy eljárásban való elbírálásáról döntött. Az ügyek egyesítésénél figyelemmel volt a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.075/2014/2. számú, az azonos tárgyú fellebbezések egyesítésének szükségességét kimondó végzésére is.

IV.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]   A fellebbezések érdemi vizsgálatra nem alkalmasak.

[8]   A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést

- jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

- a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen

lehet benyújtani.

[9]           A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezés kötelező tartalmi eleme a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezések vizsgálata alapján rögzíti, hogy azok nem tartalmazzák a fellebbezés a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésekben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]

[12]       A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[13]       A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezések érdemi vizsgálat nélküli elutasítása mellett döntött.

V.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14]       A határozat a Ve. 122. §-án, 125-127. §-ain, 132. §-án, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, 252. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 10.

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke