288/2018. NVB határozat - az Összefogás Párt által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

288/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Párt (1035 Budapest, Miklós utca 13. 8.em. 42.a.) által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában – 7 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Párt jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményei]

 1. Az Összefogás Párt jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáját 2018. március 6-án 94 fő jelölttel bejelentette.
 2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján - ugyanazon pártok részvételével - közös pártlistát állíthat.
 3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) bekezdése alapján a pártlistát a szavazást megelőző harmincharmadik napig, azaz jelen választási eljárásban 2018. március 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. A Ve. 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Összefogás Párt jelölő szervezet 19 megyében és a fővárosban összesen 65 egyéni választókerületi jelöltet állított, és a pártlistát a törvényi határidőn belül bejelentette.
 5. A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
 6. A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett pártlista 89. helyén bejelentett Vékony Ilona jelölt személyazonosító jelét a központi névjegyzék adataitól eltérően adta meg, mely alapján egyértelmű és kétséget kizáróan történő beazonosítása nem volt elvégezhető.
 8. A Ve. 3. § 5. pontja szerint a magyarországi lakcím a bejelentett magyarországi lakóhely címe, a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a pártlista 44. sorszám alatti jelöltje – Lénárt Krisztián – lakcímét nem adta meg az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 17. számú melléklete (a továbbiakban: SZ1) szerinti formanyomtatványon.
 10. A bejelentett lista 51., 72., 73. és 94. sorszám alatti jelöltjei – Szeidel Petra, Antal-Haszonics Hajnalka, Antal Gábor, Kaszás Csabáné – az SZ1 lapon lakcímük helyett a tartózkodási helyük címét tüntették fel. A Ve. 129. § (1) bekezdése a pártlista állítás formai feltételei között a jelöltnek a központi névjegyzék szerinti lakcímének megadását írja elő. Mindezek alapján megállapítható, hogy a pártlista 44., 51., 72., 73., és a 94. sorszám alatti jelöltjeinek bejelentése nem felel meg a Ve. 129. § (1) bekezdésében foglalt és az IM rendelet szerinti formai feltételnek.
 11. A bejelentett pártlistán három jelölt kétszer került bejelentésre, Szeidel Julianna a 10. és 34. sorszám alatti is feltüntetésre került a listán, Szakos Zoltán a 6. és a 79. helyen, Bán Róbert a 37. és a 75. helyen.
 12. A Nemzeti Választási Bizottságnak az általa elbírált jogorvoslati kérelmek nyomán hivatalos tudomása van arról, hogy a jelölő szervezet listáját megalapozó jelöltek ajánlásgyűjtésével kapcsolatban jogszabálysértés történt. A Bizottság 2018. március 7-i ülésén 50. számú jegyzőkönyvi döntésével büntetőfeljelentés megtételéről is döntött. A Bizottság az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt demokratikus jogállamiság követelményével és a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás eljárási alapelvvel ellentétesnek tartja olyan pártlista nyilvántartásba vételét, ahol a nyilvántartásba vételt megalapozó jelöltek ajánlásgyűjtésének szabályszerűsége számos esetben megkérdőjelezhető és a jelölő szervezet képviseletére jogosulttal szemben jelenleg is büntetőeljárás van folyamatban.
 13. Fenti indokok és a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésén, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 3. § 5. pontján, a 129. §-án, 133. §-án, 253. § (1)-(2) bekezdésén, 254. § (1) bekezdésén, a Vjt. 8. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 10.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                      elnöke