284/2019. NVB határozat - a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

284/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület (2072 Zsámbék, Etyeki u. 2., képviseli: dr. Böhm András, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 70/2019. (VIII. 22.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1]          Dr. Böhm András 2019. augusztus 21-én a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) benyújtott, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 7. melléklete szerinti P3-as formanyomtatványon kérte a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán.

[2]          A TVB a szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét 70/2019. (VIII. 22.) számú határozatával elutasította. Rögzítette, hogy a szervezetet nyilvántartásba vevő Budapest Környéki Törvényszék által megküldött kivonat szerint a szervezet képviselője, dr. Böhm András képviselői megbízásának időtartama 2017. május 29. Ennek alapján a TVB megállapította, hogy a szervezetet bejelentő dr. Böhm András képviseleti jogosultsága 2017. május 29-én lejárt, ezért a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nem volt jogosult a szervezet képviseletére. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a TVB nyilvántartásba vételt elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2019. augusztus 23-án 12 óra 3 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a TVB 70/2019. (VIII. 22.) számú határozata ellen.

[4]          Hivatkozott arra, hogy fellebbezéséhez csatolta az Egyesület 2017. évi közgyűléséről készített jegyzőkönyvet, amely szerint képviseleti jogosultsága megújításra került, amelyet az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére leadott beszámolóban is jeleztek.

[5]          Ezen túl mellékelte az OBH 2017. június 26-án, valamint 2018. június 17-én megküldött okiratát, amelyeken az OBH Beadványozót, mint a szervezet képviselőjét tüntette fel. Előadta továbbá, hogy mindezek alapján ő és „az egyesület is abban a hiszemben működtünk, hogy a képviseleti jogosultságom bíróságon történő megújítása megtörtént”.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6]          A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[7]          A Ve. 221. § (1) bekezdése és a 223. § (3) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be.

[8]          A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[9]           A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.

[10]       A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]

[11]       A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[12]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, amely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]       A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 26.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke