281/2019. NVB határozat - a Bolgár Kulturális Fórum jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

281/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Bolgár Kulturális Fórum (1112 Budapest, Cirmos utca 1-3.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bolgár Kulturális Fórum jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Bolgár Kulturális Fórum (a továbbiakban: Fórum) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019 (VII.30) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 8. melléklete szerinti P4-es formanyomtatványon 2019. augusztus 23-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán.

[2] A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választását a Nemzeti Választási Bizottság a 2019. július 30-án meghozott 183/2019. számú határozatával 2019. október 13-ra tűzte ki.

[3] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdésének 3. d) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

[4] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 58. § (1) bekezdése alapján, valamint a 60. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltet és listát nemzetiségi szervezet állíthat. A Nektv. 2. § 14. pontja alapján nemzetiségi szervezet a párt és szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában – a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – rögzített célja a Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

[5] A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[6] A Ve. 307/D. § (1) bekezdése szerint – melyet a Ve. 308. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is alkalmazni kell – a jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése előírja, hogy a nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek, továbbá a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi a nemzetiségi szervezet alapszabályát.

[7] A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Iroda útján a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján megkereste a Fórumot nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszéket és megkérte tőle annak 2016. január elsején, illetve a bejelentés időpontjában hatályos alapszabályát, valamint a Fórum adatait tartalmazó kivonatot.

[8] Az adatszolgáltatás eredményeképpen megállapítható volt, hogy a Fórum a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásának kitűzésekor jogerősen szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában, illetve a P4 nyomtatványon megadott adatok egyezést mutattak a civil szervezetek nyilvántartásának adataival.

[9] Ezt követően a Bizottság a Fórumnak a bejelentkezéskor tett azon nyilatkozatát vizsgálta, amely szerint megfelel a Nektv.-ben támasztott feltételeknek.

[10] A vizsgálatot a Nektv. 2. § 14. pontjának rendelkezése alapján a Fővárosi Törvényszék által megküldött 2012. május 8-án kelt alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály1) és a bejelentkezéskor is hatályos, 2017. március 11-én kelt alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály2) teljes körű tartalmi áttekintésével végezte el. A vizsgálat során figyelemmel volt a Kúria Kvk.III.37.927/2019/2. számú és a Kvk.I.37.934/2019/2. számú végzésében lefektetett szempontokra. Ennek során elsődlegesen azt vizsgálta, hogy azokban szerepel-e a bolgár nemzetiség képviselete a nemzetiségi önkormányzati tevékenységben, mert ahogyan azt a Kvk.I.37.934/2019/2. számú végzés rögzíti, csak ebben az esetben minősülhet az Egyesület nemzetiségi szervezetnek, „csak ilyen tevékenység folytatása esetén van lehetőség a nemzetiségi önkormányzati választásokon való jelölt állításra a Nektv. 58.§ (1), valamint 60. § (1) és (2) bekezdése alapján”.

[11] A Bizottság álláspontja szerint az Alapszabály2-ben szereplő egyesületi célok és tevékenységek, így többek között a „magyarországi bolgár nemzetiség érdekvédelmével, érdekképviseletével és a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenység” egyértelműen kifejezik, hogy az Egyesület tevékenységének és működésének célja, összhangban a Nektv. 2. § 14. pontjával, a bolgár nemzetiség képviselete.

[12] Ezt követően a Bizottság az Alapszabály1-t vizsgálta. Ennek tartalma szerint a Fórum együttműködik minden intézménnyel és szervezettel Magyarországon és Bulgáriában, amelyek segítik a Fórum tevékenységét. A Fórum tevékenységével erősíteni kívánja a két nemzet kulturális együttműködését. A 3. „A Bolgár Kulturális Fórum célja” részben a 3.1 pontban szerepel, hogy „[a] Fórum egyesíti a Magyarországon élő bolgár származású, művészeti és tudományos alkotótevékenységgel foglalkozó embereket, és mindazokat, származásuktól függetlenül, akik szeretik és segítik tevékenységüket.” A Fórum céljai között szerepel továbbá, hogy kapcsolatot tart fenn társadalmi szervezetekkel, intézményekkel és önkormányzatokkal, és segíti, kiegészíti a kisebbségek kultúrájának terjesztésére és erősítésére irányuló tevékenységüket. Az Alapszabály1a hivatkozott rendelkezésen túl, kifejezetten a bolgár nemzetiség képviseletével összefüggésben hozható célkitűzést, feladatot nem tartalmaz.

[13] Az Alapszabály1 nem rögzít sem a Fórum céljai, sem egyéb rendelkezései között olyan célkitűzést, feladatot, illetve tevékenységet, amely alapján megállapítható lenne, hogy a Fórumnak 2016. január 1. és 2017. március 11. között is célja volt a bolgár nemzetiség képviselete.

[14] A Nektv. 2. § 14. pontjának vonatkozó rendelkezésében - „a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve - rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete” - foglalt követelmény alapján a nemzetiségi szervezet alapszabályában 2016. január 1. óta annak bejelentéséig folyamatosan, megszakítás nélkül kell szerepelnie az adott nemzetiség képviseletének. Ezt fejezi ki a Nektv. hivatkozott szabályát előíró, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2014. évi XXVI. törvény 1. §-ához fűzött, nem kötelező törvényjavaslati indokolás is. Ez az alábbiak szerint szól: „A visszaélések megakadályozása érdekében a törvény helyreállítja a korábbi szabályozást a nemzetiségi jelölő szervezetek legalább 3 éves működési kötelezettségének előírásával. A törvény a már hatályon kívül helyezett, a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény szóhasználatát veszi át. A rendelkezést a következő, 2019-es nemzetiségi önkormányzati választások során kell majd alkalmazni.”

[15]  A fent leírtak alapján a Bizottság álláspontja szerint, mivel a Fórum 2016. január 1. és 2017. március 11. között hatályos alapszabálya nem tartalmazza a Nektv. 2. § 14. pontjában előírt, a bolgár nemzetiség képviseletére vonatkozó rendelkezést, ezért a szóban forgó nemzetiségi szervezet nem teljesíti a Nektv. alapján előírt 3 éves, 2016. január 1-től vizsgálandó nemzetiségi képviseletet, így annak bejelentése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek.

[16] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Bolgár Kulturális Fórum bolgár nemzetiségi jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételére nincs törvényes lehetőség, amely okból a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[17] A határozat a Nektv. 2. § 14. pontján, a Ve. 3. § 3. d) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, 133. §-án, a 307/D. §-án és a 308. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 26.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke