277/2019. NVB határozat - a Kossuth Kertbarátkör jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

277/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Kossuth Kertbarátkör (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Kossuth Kertbarátkörnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel jogszabályi követelményei]

[1] A Kossuth Kertbarátkör 2019. augusztus 22-én, mint jelölő szervezet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 7. melléklete szerinti P3-as formanyomtatványon kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán.

[2] A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását a köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján 2019. július 26-án a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 13. napjára tűzte ki.

[3] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. §-a és a 307/D. § (1) bekezdése alapján, azt a szervezetet, amely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltet, illetve listán kíván állítani, a szervezet képviseletére jogosult személynek, a választás kitűzését követően be kell jelentenie a Nemzeti Választási Bizottságnál vagy valamelyik területi választási bizottságnál.

[4] A Ve. 3. § 3. c) pontja alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölő szervezet az a párt vagy egyesület lehet a szakszervezet kivételével, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelt.

[5] A Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a bejelentkezést követően ellenőrizte a szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek közhiteles bírósági nyilvántartásában. A nyilvántartásban Tóth Benő (elnök) megbízása időtartamaként az alábbi adat szerepel: „Megbízás időtartama     : 5 (öt) év határozott időtartam, 2018.11.09.-ig”. A Nemzeti Választási Iroda a képviseleti jogra vonatkozó tájékoztatás kérése céljából megkereste a Kossuth Kertbarátkör elnevezésű szervezet nyilvántartási adatait vezető Budapest Környéki Törvényszéket.

[6] A Bizottság e körben hivatkozik a Kvk.II.37.146/2014/2. szám végzésre, amelyben a Kúria rögzítette, hogy „[az] eljárás jellege, a rendelkezésre álló rövid határidők ugyanis csak azt teszik lehetővé, hogy az illetékes választási iroda a jelölő szervezet adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrizze. A nyilvántartás pedig csak az ilyenként bejelentett képviselő nevét és lakóhelyét tartalmazza. A képviseletre jogosult személyen tehát – a Ve 119.§ (2) bekezdésének vonatkozásában – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy értendő”.

[7] A Törvényszék 2019. augusztus 23-án megküldött tájékoztatása alapján, a Kossuth Kertbarátkör elnevezésű civil szervezet törvényes képviselője, Tóth Benő megbízatási idejét a bíróság „2016. december 7. napján kelt végzésében 2018. november 9. napjáig állapította meg. Azóta az egyesület változásbejegyzési kérelmet nem nyújtott be.”

[8] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a szervezet törvényes képviselőjeként bejegyzett Tóth Benő (elnök) képviselői megbízása 2018. év november hó 9. napján megszűnt.

[9] A Bizottság hivatkozik a Kúria 29/2019. (III. 14.) NVB határozatot felülvizsgáló Kvk.IV.37.376/2019/5. számú határozatra is, amely jelen ügy tényállásával egyezően, a megszűnt képviseleti jogú, de nyilvántartásból még nem törölt személy bírósági eljárásokban általában elfogadott képviseleti jogával összefüggésben megállapította, „a Ve. alkalmazási körében (…) a 133. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés tartalmát is figyelembe kell venni. Eszerint „[a] választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi’ – ami értelemszerűen a megfelelés kívánalmát kell, hogy jelentse. A bírósági nyilvántartással való összevetés elvégeztetése ebben az eljárásban tehát szűkíteni rendeli a Ptk. szerint vélelem alkalmazási körét. A mindenkivel szemben és minden eljárásban való eljárás joga a külön törvény Ve. 119. § (2) bekezdésének alkalmazása során, a választási eljárást illetően, a közhiteles nyilvántartásnak való megfelelést is megkívánja.”

[10] Tekintettel a fentiekben leírtakra, a Bizottság megállapítja, hogy a Kossuth Kertbarátkör esetében a szervezet bejelentésekor eljárt, képviseleti joggal bíró személy megbízásának időtartama – 2018. november 9-én – megszűnt, képviseleti joga sem a választás kitűzésének időpontjában, sem a szervezet bejelentésének időpontjában már nem állt fenn. Mindezek alapján a 2019. augusztus 22-én tett bejelentés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja a szervezet nyilvántartásba vételét.  

[11] A Bizottság indokoltnak tartja megjegyezni azt is, hogy jelen visszautasítás jogerőre emelkedése sem jelenti akadályát annak, hogy amennyiben a törvényes képviselő megbízásának időtartama a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában rendezésre kerül, a szervezetet ismételt bejelentés után, az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén, a Nemzeti Választási Bizottság vagy valamelyik területi választási bizottság nyilvántartásba vegye.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Ve. 3. § 3. c) pontján, a 119. §-án, a 133. §-án, 301. §-án és a 307/D. §-án, a Ptk. 3:13. § (1) és (2) bekezdésén, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 26.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke