274/2019. NVB határozat - a Szövetség Szigetszentmiklósért Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

274/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szövetség Szigetszentmiklósért Egyesület (2310 Szigetszentmiklós, József Attila tér 3.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szövetség Szigetszentmiklósért Egyesületet, mint jelölő szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán a szervezet rövidített neveként a civil szervezetek nyilvántartása szerinti rövidített névvel - nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Szövetség Szigetszentmiklósért Egyesület 2019. augusztus 22-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán.

[2] A szervezet a bejelentkezése alkalmával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 7. melléklete szerinti P3-as formanyomtatványon a „Szövetség Szigetszentmiklósért” rövidített nevet jelölte meg.

[3] A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a civil szervezetek nyilvántartása a szervezet rövidített neveként a „SZÖ-SZI EGYESÜLET” elnevezést tartja nyilván.

[4] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 134. §-a szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet által a bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.

[5] A Ve. hivatkozott rendelkezése egyértelmű kitételt tartalmaz, ha a pártnak van a civil szervezetek nyilvántartásában bejegyzett rövidített neve és a választási eljárásban rövidített nevet kíván használni, az csak a bejegyzett rövid név lehet.  Tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet P3-es nyomtatványon feltüntetett nevének rövidítése nem egyezik meg a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített névvel, ezért a Ve. 134. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő – SZÖ-SZI EGYESÜLET – rövidített névvel veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

[6] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szövetség Szigetszentmiklósért Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelme egyebekben a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.      

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[7] A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. c) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, 134. §-án, a 301. §-án és a 307/D. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 22.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke