272/2014. NVB határozat - Kolompár Sándor, a Megújult Magyarországi Roma Összefogás Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
           272/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kolompár Sándor, a Megújult Magyarországi Roma Összefogás Párt jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 05. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 41/2014. (III. 5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Megújult Magyarországi Roma Összefogás Párt jelölő szervezet meghatalmazottja 2014. február 18-án 100 db ajánlóívet vett át az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától (a továbbiakban: OEVI). Az OEVI megállapította, hogy a Megújult Magyarországi Roma Összefogás Párt jelölő szervezet a részére korábban rendelkezésre bocsátott ajánlóíveket a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben nem adta át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Megújult Magyarországi Roma Összefogás Párt jelölő szervezetet ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 5.075.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 41/2014. (III. 5.) számú határozata ellen, melyben kérte a kiszabott bírság teljes összegének elengedését, hivatkozva „családjában történt betegségre és autója mechanikai problémáira”.
Az OEVI a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A Ve. 224. § (3) bekezdése alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának székhelyét, illetve a jelölő szervezet nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés a kérelem Ve. 224. § (3) a) pontja szerinti alapját, a kérelem benyújtójának székhelyét, valamint a jelölő szervezet nyilvántartásba-vételi számát, mint szükséges törvényi feltételeket nem tartalmazza.
A Ve. 4. számú mellékletének ae) pontja szerint a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása tartalmazza a jelölő szervezet képviselőjének nevét és lakcímét, képviseleti jogának terjedelmét. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezést a Megújult Magyarországi Roma Összefogás Párt nevében benyújtó Kolompár Sándort a jelölő szervezetek nyilvántartása meghatalmazottként nem tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a fellebbező jelen eljárásban meghatalmazást nem csatolt, képviseleti jogosultságát nem igazolta, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelem benyújtására jogosultsággal nem rendelkezett.
A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a Ve. 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontjaira – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) és d) pontján, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke