27/2013. OVB határozat - H. K. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
27/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. május 15-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva H. K. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. április 17-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy minden közpénzből – részben vagy egészben – finanszírozott pénzügyi művelet nyilvános legyen, naprakészen és időrendben legyen feltüntetve az interneten egy könnyen átlátható és hozzáférhető módon?”
 
Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy „Nem lehet országos népszavazást tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről”.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés arra irányul, hogy minden közpénzből finanszírozott pénzügyi művelet nyilvános legyen, naprakészen és időrendben legyen feltüntetve az interneten. Ezzel összefüggésben nyilvánvaló, hogy minden közalkalmazott, köztisztviselő (bíró, ügyész stb.) közpénzből kapja a fizetését a kérdésben meghatározott pénzügyi műveletek körébe tartozó banki átutalás útján.
Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.”
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint fentiek alapján egyértelmű, hogy a magánszemélyek személyes adatai alaptörvényi védelmet élveznek, azok nem hozhatóak korlátlanul nyilvánosságra. Eredményes népszavazás esetén viszont az Alaptörvény módosítása válna szükségessé, mivel csak ez biztosítana lehetőséget a személyes adatok fenti körben történő nyilvánosságra hozatalához.
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy az Nsztv. 10. § b) pontja alapján a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, egy eredményes népszavazás az Alaptörvény módosítását tenné szükségessé, mely azonban az Alaptörvény hivatkozott rendelkezése alapján tiltott tárgykörnek minősül.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint nem egyértelmű, hogy beadványozó mit ért a „közpénzből finanszírozott pénzügyi művelet” kifejezés alatt, a „pénzügyi művelet” fogalom ebben a formában ugyanis túl tág, nehezen behatárolható, hogy konkrétan milyen pénzmozgással járó, vagy egyéb pénzügyi tevékenységet jelent. Nem világos és nem egyértelmű továbbá a „naprakészen és időrendben”, valamint a „könnyen átlátható és hozzáférhető módon” kifejezés sem.
 
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontjai alapján, – mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésén, a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) és c) pontjain, a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke