266/2014. NVB határozat - a Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezet által jogi képviselője, Dr. Szabó Lajos útján benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
           266/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezet (a továbbiakban: beadványozó) által jogi képviselője, Dr. Szabó Lajos útján benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 26/2.OEVB/2014./III. 03./ számú határozatával a Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezetet 5.075.000,-Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölő szervezet 100 db ajánlóívet elmulasztott az OEVB részére leadni az arra rendelkezésre álló 2014. március 3., 16 óra határidőig, ami a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése szerint bírság hivatalból történő kiszabását eredményezi.
II.
Beadványozó 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be az 26/2.OEVB/2014./III. 03./ számú határozata ellen, mivel álláspontja szerint a bírság kiszabása nem volt indokolt.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást mint a kérelem alapját. Ugyanezen bekezdés b) pontja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként jelöli meg a kérelem benyújtójának székhelyét, c) pontja a benyújtó jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fentiek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Beadványozó fellebbezése nem tartalmaz jogszabálysértésre hivatkozást, valamint nem tartalmazza a fent említett adatokat sem, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy Dr. Szabó Lajos jogi képviselő a fellebbezéshez meghatalmazást nem csatolt, ezáltal a Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezet képviseletére jelen eljárásban nem jogosult. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke