238/2014. NVB határozat - József Miklós Ferenc a Rend, Szabadság, Jólét Párt képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                    238/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) József Miklós Ferenc a Rend, Szabadság, Jólét Párt képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 22/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB az Összefogás Párt jelöltjeként indulni szándékozó József Miklós Ferenc a Rend, Szabadság, Jólét Párt egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a 22/2014. (III. 3.) számú határozatában elutasította. Az OEVB hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltakra megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma 452 db volt. Ennek megfelelően a nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma nem érte el az egyéni választókerületi jelöltséghez szükséges ötszázat, ezért a képviselőjelölt nyilvántartásba vételt elutasította.
Beadványozó 2014. március 4-én 16 óra 09 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kérte az ajánlások felülvizsgálatát.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező beadványában konkrét jogszabálysértés nem jelölt meg, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét. Ugyanezen szakasz c) pontja előírja, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának a személyi azonosító számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés sem a jelölt lakcímét sem a személyi azonosítóját nem tartalmazza, így a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés b) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke