233/2019. NVB határozat - a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

233/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület (1054 Budapest, Vécsey utca 5.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – a nyilvántartásba vétel melletti 2 igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesületnek a görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel jogszabályi követelményei]

[1] A Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019 (VII.30) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 8. melléklete szerinti P4-es formanyomtatványon 2019. augusztus 9-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán.

[2] A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választását a Nemzeti Választási Bizottság a 2019. július 30-án meghozott 183/2019. számú határozatával 2019. október 13-ra tűzte ki.

[3] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdésének 3. d) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

[4] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 58. § (1) bekezdése alapján, valamint a 60. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltet és listát nemzetiségi szervezet állíthat. A Nektv. 2. § 14. pontja alapján nemzetiségi szervezet a párt és szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában – a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – rögzített célja a Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

[5] A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[6] A Ve. 307/D. § (1) bekezdése szerint – melyet a Ve. 308. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is alkalmazni kell – a jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése előírja, hogy a nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek, továbbá a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi a nemzetiségi szervezet alapszabályát.

[7] A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Iroda útján a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján megkereste a szervezetet nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszéket és megkérte tőle a jelen ügyben érintett Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület 2016. január elsején hatályos és a bejelentés időpontjában hatályos alapszabályát és a szervezet adatait tartalmazó kivonatot.

[8] Az adatszolgáltatás eredményeképpen megállapítható volt, hogy a szervezet a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásának kitűzésekor jogerősen szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában, illetve a P4 nyomtatványon megadott adatok – a szervezet rövidített nevének kivételével – egyezést mutattak a civil szervezetek nyilvántartásának adataival.

[9] Ezt követően a Bizottság a szervezetnek a bejelentkezéskor tett azon nyilatkozatát vizsgálta, amely szerint megfelel a Nektv.-ben támasztott feltételeknek. A vizsgálatot a Nektv. 2. § 14. pontjának rendelkezése alapján a Fővárosi Törvényszék által megküldött, a bejelentkezéskor is hatályos 2006. július 21-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2004. április 19-én kelt alapszabályának teljes körű tartalmi áttekintésével végezte el.

[10] A Bizottság megállapította, hogy a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület alapszabályának II. „Az Egyesület célja” megjelölésű része az „Egyesület tevékenységének célját” az alábbiakat szerint tartalmazza:

„-  a magyarországi görög kisebbség hagyományainak megőrzése és ápolása

-     a görög kultúra megismertetése, népszerűsítése

-     Görögország történelmének, kulturális örökségének, művészetének megismerése és népszerűsítése.”

[11] A Bizottság ezt követően – figyelemmel a Kúria Kvk.III.37.927/2019/2. számú határozatában kifejtett álláspontjára – az alapszabály I. „Általános rendelkezések” és a II. az Egyesület által kifejtett tevékenységeket tartalmazó rendelkezéseket is áttekintette, amelyekben olyan rendelkezést, amely egyértelműen utalna arra, hogy az Egyesület célja a görög nemzetiség képviselete, nem talált. A Bizottság áttekintette az alapszabály egyéb rendelkezéseit is, azonban a III. – XII. pont alatti részek kizárólag az Egyesület szervezetére, működésére, képviseletére és megszűnésére irányuló rendelkezéseket tartalmaznak, így ezeknek a figyelembe vételét mellőzte a szervezet céljának tartalmi értelmezésekor.

[12] A Bizottság álláspontja szerint a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület alapszabálya nem teljesíti a Nektv. 2. § 14. ponntjában előírt követelményt, az abban foglaltak nem értelmezhetők a görög nemzetiség képviseleteként.  

[13] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület alapszabályában nem szerepel a görög nemzetiség egyértelmű képviselete, ezért a szervezet görög nemzetiségi jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételére nincs törvényes lehetőség, amely okból a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14] A határozat a Ve. 3. § 3. d) pontján, a 132. §-án, a 133. §-án, a 307/D. §-án, a 308. §-án, a Nektv. 2. § 14. pontján és az 58-60. §-án, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 12.

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke