224/2019. NVB határozat - a Roma Tagozat jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

224/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Roma Tagozat (4432 Nyíregyháza, Sugár utca 126.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Roma Tagozat elnevezésű szervezetnek a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel jogszabályi követelményei]

[1] A Roma Tagozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 8. melléklete szerinti P4-es formanyomtatványon, mint jelölő szervezet 2019. augusztus 6-án kérte nyilvántartásba vételét a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán.  

[2] A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választását a Nemzeti Választási Bizottság a 2019. július 30-án meghozott 183/2019. számú határozatával 2019. október 13-ra tűzte ki.

[3] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 58. § (1) bekezdése alapján, valamint a 60. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltet és listát nemzetiségi szervezet állíthat. A Nektv. 2. § 14. pontja alapján nemzetiségi szervezet a párt és szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában – a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – rögzített célja a Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

[4] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdésének 3. d) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

[5] A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[6] A Ve. 307/D. § (1) bekezdése szerint – melyet a Ve. 308. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is alkalmazni kell – a jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése előírja, hogy a nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek, továbbá a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi a nemzetiségi szervezet alapszabályát.

[7] A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Iroda útján a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján megkereste az illetékes Nyíregyházi Törvényszéket és megkérte tőle a jelen ügyben érintett Roma Tagozatnak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában fennálló adatait tartalmazó kivonatát, valamint a szervezet 2016. január 1-jén hatályos és a bejelentés megtételének időpontjában hatályos alapszabályát egyaránt.

[8] A Nemzeti Választási Bizottság a fenti dokumentumokat megvizsgálta és megállapította, hogy a Roma Tagozat 2016. november 8. napján került jogerősen bejegyzésre a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába, alapszabálya 2016. augusztus 21-én kelt és 2016. november 8-án került jogerős nyilvántartásba vételre.

[9] Ahogyan az már rögzítésre került, a Nektv. 2. § 14. pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán kizárólag olyan szervezet vehető nyilvántartásba, amelynek alapszabályában – a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – rögzített célja valamely konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

[10] A Nyíregyházi Törvényszék által megküldött, a Roma Tagozatnak a civil szervezetek nyilvántartásában rögzített adatait tartalmazó kivonata és alapszabálya alapján megállapítható, hogy a szervezet nem teljesíti a Nektv. 2. § 14. pontja által előírt jogszabályi követelményt, azaz alapszabálya – a 2016. november 18-i jogerős bejegyzésből kifolyólag – nem tartalmazza 2016. január 1-je óta a roma nemzetiség képviseletét.

[11] Mindezek alapján a Roma Tagozat bejelentése nem felel meg a törvényes feltételeknek, amely miatt azt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Ve. 3. § 3. d) pontján, a 132. §-án, a 133. §-án, a 307/D. §-án, a 308. §-án, a Nektv. 2. § 14. pontján és az 58-60. §-án, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 8.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke