220/2014. NVB határozat - Dr. Bindics Ferenc, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
           220/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Bindics Ferenc, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 19/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelöltjeként indulni szándékozó Vida Zoltán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a 19/2014. (III. 3.) számú határozatában visszautasította. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ajánlások ellenőrzése során megállapította, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma nem érte el az egyéni választókerületi jelöltséghez szükséges ötszázat, tekintettel arra, hogy a jelölt mindösszesen 467 érvényes ajánlást gyűjtött össze.
Az OEVB az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ára és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésére hivatkozással a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.
Beadványozó 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be az OEVB-hez, melyben a Nemzeti Választási Iroda elnökének NVI/143-3/2014. számú tájékoztatásában rögzített alapelvekre és a „beazonosíthatóság meglétére vonatkozó alkalmazott követelményekre” hivatkozással kérte az ajánlások újraszámlálását.
Az OEVI a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
Az OEVI vezetője felterjesztésében arról tájékoztatott, hogy tételes kimutatás alapján szúrópróbaszerűen megvizsgálta a beadványozó által tévesen érvénytelennek minősített ajánlásokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a beadványozó kifejezetten rosszhiszeműen járt el, és az OEVI munkájával kapcsolatban valótlanságot állított. Az OEVI vezetője megjegyzi továbbá, hogy az ajánlások ellenőrzése során a Nemzeti Választási Iroda elnökének NVI/143-3/2014. számú tájékoztatása alapján járt el.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés kérelem alapját, valamint a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mint szükséges törvényi feltételeket nem tartalmazza. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) pontján, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke