217/2014. NVB határozat - a Magyar Demokratikus Unió által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                217/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Demokratikus Unió (a továbbiakban: jelölő szervezet) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (III. 5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a Magyar Demokratikus Unió jelöltjeként indulni szándékozó Grubicska Gyuláné egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a 31/2014. (III. 5.) számú határozatában visszautasította. Az OEVB hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltakra megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma 379 volt. Ennek megfelelően a nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma nem érte el az egyéni választókerületi jelöltséghez szükséges ötszázat, ezért a nyilvántartásba vételt elutasította.
A jelölő szervezet 2014. március 5-én 14 óra 54 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kérte a jelölt nyilvántartásba vételét arra hivatkozással, hogy álláspontjuk szerint a jelöltjük benyújtotta a szükséges érvényes ajánlást.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezés további kötelező tartalmi elemeként határozza meg azt, hogy annak tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét vagy székhelyét, ezzel szemben a fellebbezés csak a Magyar Demokratikus Unió nevét és a bírósági nyilvántartási számát tartalmazza.
Mindezek indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a Vjt. 6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke