21/2016. NVB határozat - az Országos Horvát Önkormányzatban a Magyarországi Horvátok Szövetsége listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

21/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Horvát Önkormányzatban a Magyarországi Horvátok Szövetsége listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Horvát Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Magyarországi Horvátok Szövetsége listáján szereplő Bality Szilveszter részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. április 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő arról lemond. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

Grisnik Mirjana 2016. január 13-án kelt, az Országos Horvát Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) elnökéhez intézett levelében – melyet az Önkormányzat a rendelkezésre álló iratok alapján 2016. január 18-án vett át – képviselői mandátumáról lemondott, így az Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatása megszűnt. Az Önkormányzat Közgyűlése 4/2016. (II. 13.) számú határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését. A Fővárosi Törvényszék 2016. március 24-én érkezett tájékoztatása szerint a határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.

A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet. A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok annak utolsó napján 16 órakor járnak le.

Az országos listát állító Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezetnek a Ve. 10. §-a és 207/A. §-a alapján 2016. február 17-én 16.00 óráig lett volna lehetősége arra, hogy bejelentse a megüresedett képviselői helyre a mandátumot szerző jelöltet. A jelölő szervezet – 2016. február 16-án postára adott - a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2016. március 18-án érkezett levelében a listája 29. helyén szereplő Szölősi Szabolcsot nevezte meg mandátumot szerző jelöltként. A jelölést tartalmazó levél 2016. március 7-én e-mail útján is megküldésre került. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölésre a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn túl került sor, ezért a jelölés nem érvényes, így azt a mandátum kiadásánál a Bizottság nem vette figyelembe.

A Nemzeti Választási Bizottság, mivel a Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezet részéről a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül érvényes jelölés nem történt, a mandátumot a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a listán soron következő jelölt, Bality Szilveszter részére adta ki.

II.

A határozat a Nektv. 68. §. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján és (2) bekezdésén, a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. március 31.

 

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke