208/2014. NVB határozat - M. I. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                 208/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság M. I. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Csongrád Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 22/2014. (III. 03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 22/2014. (III. 03.) számú határozatával a Kisgazdapárt, Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetek jelöltjét, Tóth Ernőt nyilvántartásba vette. Beadványozó 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 22/2014. (III. 03.) számú határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben a fent hivatkozott határozat megváltoztatását és Tóth Ernő jelölt nyilvántartásba vételének elutasítását kérte. Előadta, hogy amikor kérte a választási iroda munkatársai nem tudták bemutatni Tóth Ernő képviselőjelölt 2014. március 3-án utólagosan leadott ajánlóíveit és az E1-es formanyomtatványt. Beadványozó szerint az OEVB határozata emiatt nem megalapozott és jogszabálysértő, mivel így nem volt bizonyítható és ellenőrizhető az ajánlások megfelelő átadása. Fellebbezésben megjegyezi, hogy az országos választókerületi választási iroda vezetője telefonon felhívta a képviselőjelöltet, aki azt a tájékoztatást adta, hogy nem nyújtott be E1-es nyomtatványt, mert azt otthon hagyta.
Az országos választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI vezető) vezetője 2014. március 4-én kelt levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Tóth Ernő nyilvántartásba vétele során a 2014. március 3-án leadott pótlólagos ajánlások benyújtása során – a rendkívüli ügyfélforgalom miatt – az ügyintézők nem észlelték másodszori benyújtáshoz is szükséges E1-es nyomtatvány hiányát. Az OEVB a jelöltet 2014. március 3-án nyilvántartásba vette. Az OEVI vezetője leírta, hogy 2014. március 4-én észlelték csak a hiányosságot, hogy a pótlólagos benyújtás során E1-es nyomtatványt a jelölt nem adta le. Ha a jelölt vagy a jelölő szervezet részéről ajánlások pótlólagos benyújtására a jelölt nyilvántartásba vételének elutasítását követően kerül sor, E1-es nyomtatvány leadása szükséges. Az OEVI vezetőjének álláspontja szerint így a 22/2014. (III. 03.) számú OEVB határozat alakilag hibás és kéri a Nemzeti Választási Bizottság eljárását.
Az OEVB 2014. március 4-i ülésén megállapította, hogy Tóth Ernő az ismételt nyilvántartásba vétel kezdeményezése során a szükséges E1 nyomtatványt nem adta le, ezért jegyzőkönyvben fogalt döntéssel kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottság eljárását.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdés a) pontja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként jelöli meg a jogszabálysértésre történő hivatkozást. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint ennek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Beadványozó fellebbezése ilyen hivatkozást nem tartalmaz és nem jelölt meg konkrét jogszabálysértés helyét, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján és az (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke