2/2013. OVB határozat - a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Egyesülete képviseletében Kopácsi Kettős János elnök által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
2/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. február 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § c) pontjában és az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 4. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Egyesülete képviseletében Kopácsi Kettős János elnök (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság elrendeli az 91/2012. (XI. 13.) OVB határozattal hitelesített országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzését.
Az Országos Választási Bizottság felkéri az Országos Választási Irodát, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján gondoskodjék az aláírások ellenőrzéséről, és az arról készített jelentést 2013. március 4-ig terjessze az Országos Választási Bizottság elé.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. február 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 14. § (1) bekezdése szerint az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület egyházként való elismerését az országos népi kezdeményezésben részvételre jogosult, legalább ezer választópolgár aláírásával az országos népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával az egyesület törvényes képviselője kezdeményezheti.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményező az aláírásgyűjtést 2012. november 29-én kezdte meg. Ezt követően, a törvényes határidőn belül, 2013. január 28-án a kezdeményező benyújtotta az Országos Választási Bizottsághoz a – kezdeményező nyilatkozata szerinti – 1520 db aláírást tartalmazó 117 db hitelesített aláírásgyűjtő ívet.
A fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 4. § (1) bekezdése alapján elrendelte az aláírások ellenőrzését.
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 4. § (1) bekezdésén, Ehtv. 14. § (1) bekezdésén, a Ve. 119. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke