198/2014. NVB határozat - L. S. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
     198/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság L. S. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 17/2014. (III.2.) számú határozat indokolását részben megváltoztatva helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 17/2014. (III.2.) számú határozata ellen, melyben Láng Márta a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelöltjét nyilvántartásba vették. Az OEVB határozatában megállapította, hogy a képviselőjelölt rendelkezik az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában meghatározott, a nyilvántartásba vételhez szükséges ötszáz érvényes ajánlással.
Beadványozó 2014. március 3-án 15 óra 36 perckor személyesen benyújtott fellebbezésében kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát változtassa meg és Láng Márta képviselőjelölt nyilvántartásba vételét utasítsa vissza azon indokkal, hogy az OEVB 52 db vitatható ajánlást jogszabálysértő módon fogadott el érvényesnek. Álláspontja szerint ezért az OEVB határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. § (2) bekezdésébe és a Ve. 126. § a) és c) pontjába ütközik.
Fellebbező részletesen leírja, hogy az OEVB olyan ajánlásokat minősített érvényesnek, melyek estében kétségbe vonható, hogy az aláírás az adott személytől származik, vagy a javított személyazonosító szám miatt nem állapítható meg az ajánló választópolgár személyazonossága. Fellebbező kétségesnek ítéli azt az ajánlást is, ahol csak településszintű lakóhelyként „Budapest XIV. kerület” szerepel, ugyanis e kerület területén a Budapest 08. és a Budapest 13. számú választókerület is megtalálható, így nem lehet megállapítani, hogy a választópolgár melyikben gyakorolhatja a választójogát, ezért felmerül a Ve. 126. § a) pontjának sérelme. Fellebbező hivatkozott a Csongrád megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsági egyik döntésére, mely elvi jelleggel kimondta, hogy amennyiben kétséges az aláírások hitelessége, azok nem fogadhatók el érvényesnek.
Fellebbező álláspontja szerint az OEVB-nek a 62 db kétségesnek ítélt ajánlást érvénytelennek kellett volna nyilvánítania és ezzel Láng Márta képviselőjelölti nyilvántartásba vételét el kellett volna utasítania.
II.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helyesen járt el, amikor a vitatott vagy kétséges ajánlásokról egyesével az 5/2014. számú NVB iránymutatásának alapján döntött. Az Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az OEVB csak azokban az esetekben fogadott el érvényesnek egy kérdéses ajánlást, ha a választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az alapján a választópolgár egyértelműen beazonosítható volt. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint azon tény, hogy az ajánlást gyűjtő választópolgár aláírása nem olvasható az ajánlóíveken, nem eredményezi azok érvénytelenségét, mivel a Ve. az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánlást adó választópolgár aláírására vonatkozóan formai követelményt nem támaszt, kizárólag azok hitelességét követeli meg. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a fellebbező által vitatott azon ajánlás, mely esetében két cím volt feltüntetve, azt érvénytelennek nyilvánította az OEVB és nem számította hozzá az ajánlásellenőrzés eredményéhez.
A Nemzeti Választási Iroda megállapította, hogy az OEVB által érvénytelennek minősített 10 db ajánlás esetében ez a tény nem kerület átvezetésre az ajánlásellenőrző rendszeren. Ennek megfelelően az elsőfokú eljárás vizsgálata során a Nemzeti Választási Iroda az elsőfokú bizottság által érvénytelennek minősített 10 darab - a Ve. 125. § (2) bekezdése szerint kitöltött és a Ve. 122. § (6) bekezdése alapján aláírásgyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó - ajánlóívet feldolgozta és ennek alapján arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Láng Márta egyéni képviselőjelölt által leadott ajánlóíveken 534 helyett 524 érvényes ajánlás szerepel, így azok száma a Vjt. 6. §-ában meghatározott – nyilvántartásba vételhez szükséges – mértéket eléri. A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését tovább nem folytatta.
A Nemzeti Választási Bizottság így a fentiekben rögzített indokok és a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 125. § (1) bekezdésén, a 231. § (4) és (5) bekezdés a) pontján, Vjt. 6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke