197/2014. NVB határozat - Dér Tamás Tibor, a Szabad Választók Pártjának elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
               197/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dér Tamás Tibor, a Szabad Választók Pártjának elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Vas Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 18/2014. (III. 3.) Vas 01. OEVB számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 18/2014. (III. 3.) Vas 01. OEVB számú határozatában megállapította, hogy a Szabad Választók Párt jelölő szervezet (a továbbiakban: SZAVA) jelöltjeként indulni szándékozó Schäffer Gusztáv egyéni képviselőjelölt által benyújtott ajánlóíveken 476 érvényes ajánlás szerepel az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában foglalt, jelöltséghez szükséges 500 ajánlás helyett.
Fentiek alapján az OEVB Schäffer Gusztáv képviselőjelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán visszautasította.  
Beadványozó 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kifejtette, hogy ­­­– álláspontja szerint – a benyújtott ajánlások megfeleltek a Ve. 125-126. §-ában foglalt rendelkezéseknek, illetve az érvényes ajánlások elérték a jelöltséghez szükséges számot. Mindezek alapján kérte az OEVB határozatának megváltoztatását és a SZAVA jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Schäffer Gusztáv egyéni képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét.
II.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
Az elsőfokú eljárás vizsgálata során a Nemzeti Választási Iroda a Ve. 125. § (2) bekezdése szerint kitöltött és a Ve. 122. § (6) bekezdése alapján az aláírásgyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó, az elsőfokú választási bizottság által érvénytelennek minősített ajánlóíveket egyenként, tételesen feldolgozta. Mindezek alapján megállapította, hogy az OEVB által meghatározott érvénytelenségi okok továbbra is fennálnak. A vizsgálat eredményeként a Nemzeti Választási Iroda rögzítette, hogy Schäffer Gusztáv egyéni képviselőjelölt által leadott ajánlóíveken 476 érvényes ajánlás szerepel a Vjt. 6. §-ában meghatározott – nyilvántartásba vételhez szükséges – 500 ajánlás helyett.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. – 127. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke