196/2014. NVB határozat - Dér Tamás Tibor, a Szabad Választók Pártjának elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
         196/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dér Tamás Tibor, a Szabad Választók Pártjának elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 10/2014. (III. 3.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 10/2014. (III. 3.) számú határozatában megállapította, hogy a Szabad Választók Párt jelölő szervezet (a továbbiakban: SZAVA) jelöltjeként indulni szándékozó Böröcz Tibor egyéni képviselőjelölt által benyújtott ajánlóívek nem tartalmaznak legalább 500 érvényes ajánlást, így – hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ára – Böröcz Tibor képviselőjelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán visszautasította.  
Beadványozó 2014. március 4-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kifejtette, hogy – álláspontja szerint – a benyújtott ajánlások megfeleltek a Ve. 125-126. §-ában foglalt rendelkezéseknek, illetve az érvényes ajánlások elérték a jelöltséghez szükséges számot. Mindezek alapján kérte az OEVB határozatának megváltoztatását és a SZAVA jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Böröcz Tibor egyéni képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét.
II.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
Az elsőfokú eljárás vizsgálata során a Nemzeti Választási Iroda a Ve. 125. § (2) bekezdése szerint kitöltött és a Ve. 122. § (6) bekezdése alapján az aláírásgyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó, az elsőfokú választási bizottság által érvénytelennek minősített ajánlóíveket egyenként, tételesen feldolgozta. Mindezek alapján megállapította, hogy az OEVB által meghatározott érvénytelenségi okok – három ajánlás kivételével – továbbra is fennálnak. A vizsgálat eredményeként a Nemzeti Választási Iroda rögzítette, hogy Böröcz Tibor egyéni képviselőjelölt által leadott ajánlóíveken 495 érvényes ajánlás szerepel a Vjt. 6. §-ában meghatározott – nyilvántartásba vételhez szükséges – 500 ajánlás helyett.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125–127. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke