195/2014. NVB határozat - Gy. R. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
     195/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Gy. R. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Heves Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 18/2014. (III.3.) számú határozatát megváltoztatja, és György Roland Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 4-én fellebbezést nyújtott be a Heves Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 18/2014. (III.3.) számú határozata ellen, melyben György Roland Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt képviselőjelölt nyilvántartásba vételét elutasította. Az OEVB határozatában megállapította, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott szükséges ötszáz érvényes ajánlással.
Beadványozó fellebbezésében kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát változtassa meg és vegye képviselőjelöltként nyilvántartásba. Fellebbező hivatkozott arra, hogy az OEVB a választási eljárásról szóló XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 43. §-át és a 132. §-át sértő határozatot hozott, amikor nem vette figyelembe az OEVB a korábban 8/2014. (II.28.) számú határozatban megállapított 448 érvényes ajánlást.
Az OEVB elnöke felterjesztő levelében elismerte, hogy a korábbian már érvényesnek elfogadott 448 ajánlást tévedésből nem számolták hozzá a másodszor leadott ajánlások számához. Tekintettel arra, hogy a választási bizottságok számára a Ve. nem ad lehetőséget arra, hogy azt saját hatáskörben kijavítsa vagy módosítsa ezért a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette az ügyet.
II.
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint egyértelműen megállapítható, hogy az OEVB téves számadatokra alapozta hozta meg döntését, amikor a jelölt érvényes aláírásainak számát mindösszesen 495 db-ként állapította meg és ez alapján utasította el nyilvántartásba vételét.
Az ajánlásellenőrző rendszer statisztikája és a felterjesztett iratok alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint egyértelműen megállapítható, hogy György Roland Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt képviselőjelölt rendelkezik a Vjt. 6. §-ában meghatározott szükséges ötszáz érvényes ajánlással, ezért a képviselőjelöltet nyilvántartásba vétele mellett döntött.
A Nemzeti Választási Bizottság így a fentiekben rögzített indokok és a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontján, Vjt. 6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke