194/2019. NVB határozat - a 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

194/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület (1161 Budapest, Kornél utca 2.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – a nyilvántartásba vétel melletti 0 igen és 10 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesületnek a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel jogszabályi követelményei]

[1] A 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019 (VII.30) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 8. melléklete szerinti P4-es formanyomtatványon, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán.

[2] A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választását a Nemzeti Választási Bizottság a 2019. július 30-án meghozott 183/2019. számú határozatával 2019. október 13-ra tűzte ki.

[3] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdésének 3. d) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

[4] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 58. § (1) bekezdése alapján, valamint a 60. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltet és listát nemzetiségi szervezet állíthat. A Nektv. 2. § 14. pontja alapján nemzetiségi szervezet a párt és szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában – a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – rögzített célja a Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

[5] A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[6] A Ve. 307/D. § (1) bekezdése szerint – melyet a Ve. 308. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is alkalmazni kell – a jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése előírja, hogy a nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek, továbbá a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi a nemzetiségi szervezet alapszabályát.

[7] A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Iroda útján a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján megkereste a szervezetet nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszéket és megkérte tőle a jelen ügyben érintett 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület 2016. január elsején hatályos és a bejelentés időpontjában hatályos alapszabályát és a szervezet adatait tartalmazó kivonatot.

[8] Az adatszolgáltatás eredményeképp megállapítható, hogy a szervezet a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásának kitűzésekor jogerősen szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában, illetve a P4 nyomtatványon megadott adatok egyezést mutattak a civil szervezetek nyilvántartásának adataival, valamint a szervezetet a bejelentkezéskor személyesen eljáró törvényes képviselő jelentette be.

[9] Ezt követően a Bizottság a szervezetnek a bejelentkezéskor tett azon nyilatkozatát vizsgálta, amely szerint megfelel a Nektv.-ben támasztott feltételeknek. A vizsgálatot a Nektv. 2. § 14. pontjának rendelkezése alapján a Fővárosi Törvényszék által megküldött, a bejelentkezéskor hatályos 1994. július 31-én elfogadott alapszabályban foglaltak alapján végezte el.

[10] A 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület alapszabályának 2. §-a az Egyesület célkitűzéseként a következőket tartalmazza:

„1. Elsődleges cél az alkotás és a kultúra közvetítése.

2. A cigányzene történelmi szerepének megfelelően zenekultúránk legmagasabb szintű elsajátítása és interpretálása, a XXI. század cigány zenéjének megalkotása.

3. Minden olyan kulturális kezdeményezés támogatása, amely céljait tekintve lehetőséget ad a zene kifejezésmódjának gazdagítására, valamint az önálló zenei nyilvántartásra.

4.   A fiatal cigány zenészek magasszintű elméleti és hangszeres képzése.

5.   Fenti célok megvalósítása érdekében a zenekar önálló szervezésben előadásokat tart, valamint részt vesz mások által szervezett műsorokon, zenei rendezvényeken, hangversenyeken.

6. Hagyományőrzés, hagyományápolás, a zenei értékek bemutatása, a cigányzenészek által játszott összes zenei műfaj, az új zenei törekvések kibontakoztatása és általános oktatásrendszer megalkotása a célunk.”

[11] A Bizottság álláspontja szerint az alapszabályban rögzített, fentiekben idézett célkitűzések nem tükrözik a Nektv.-ben előírt követelményt, az abban foglaltak egyike sem értelmezhetők a roma nemzetiség képviseleteként. 

[12] Hasonló álláspontra jutott a Kúria is, amikor a Kvk.II.37.906/2014/4. számú határozatában megállapította, hogy a Nektv. 58. § (1) bekezdése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Nektv. 2. § 14. pontja szerinti nemzetiségi szervezetet kívánja meg jelöltállítóként, melynek következtében egyedül az alapszabályban rögzített cél és nem a kifejtett tevékenység vizsgálandó a kérelmező megítélésekor.

[13] A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint, mivel a szervezet alapszabályának 2. §-ában megjelölt, „Az Egyesület célkitűzései” között nem szerepel a roma  nemzetiség képviselete, ezért a szervezet roma nemzetiségi jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételére nincs törvényes lehetőség. Mindezek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14] A határozat a Ve. 3. § 3. d) pontján, a 132. §-án, a 133. §-án, a 307/D. §-án, a 308. §-án, a Nektv. 2. § 14. pontján és az 58-60. §-án, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. augusztus 2.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke