191/2014. NVB határozat - a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
191/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet (4400 Nyíregyháza, Szélsőbokori u. 48.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán – állított pártlistát 117 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
 
Indokolás
I.
A Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistáját 2014. március 4-én 121 fő jelölttel bejelentette.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább kilenc megyében és a fővárosban - legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 254. § (1) bekezdés szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet 17 megyében és a fővárosban összesen 67 egyéni választókerületi jelöltet állított.
A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
A Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a bejelentett listán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
Ve. 82. § (1) és (2) bekezdései szerint a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás, mely tartalmazza a törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait.
A Vjt. 2. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.
A Ve. 137. §-a alapján a jelölt kiesik, ha a központi névjegyzékből törlésre kerül.
A Ve. 130. § (2) bekezdése szerint, ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a pártlista 89. helyén szereplő jelölt nem szerepel a központi névjegyzékben, mely alapján az országgyűlési képviselők választásán aktív és passzív választójoggal nem rendelkezik. Mindezek alapján jelölése a törvényes feltételeknek nem felel meg, így a Nemzeti Választási Bizottság nem veszi nyilvántartásba, helyére a listán soron következő jelölt lép és a további jelöltek sorrendje ennek megfelelően változik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a lista 111. sorszámú jelöltjének személyazonosító jele a központi névjegyzék adataitól eltérően került feltüntetésre, mely alapján egyértelmű és kétséget kizáróan történő beazonosítása nem végezhető el.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kívánt joghatás kiváltására nem alkalmas a jelöltnek a Ve. 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 26. számú melléklete (a továbbiakban: SZ 1) szerinti formanyomtatványon tett azon nyilatkozata, mely szerint a Seres Mária Szövetségesei pártlistáján való jelölését elfogadja. Mindezek alapján a Bizottság a lista 111. helyén szereplő jelöltet nem veszi nyilvántartásba, és megállapítja, hogy helyére a Ve. 130. § (2) bekezdése alapján, a pártlistán soron következő jelölt lép és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.
A Nemzeti Választási Bizottság a pártlista 60. sorszám alatti jelöltjét nem veszi nyilvántartásba, tekintettel arra, hogy annak a Ve. 129. § (1) bekezdése szerinti, az SZ 1 jelű formanyomtatványon tett jognyilatkozata nem tartalmazza, hogy mely jelölő szervezet listáján fogadja el jelölését. A Nemzeti Választási Bizottság nem veszi nyilvántartásba továbbá a lista 95. helyén szereplő jelöltet sem, tekintettel arra, hogy annak a lista bejelentése alkalmával a KIM rendelet 24. és 26. számú mellékletein feltüntetett vezetékneve jelentősen eltér a központi névjegyzékben szereplő nevétől.
A Bizottság megállapítja, hogy a kiesett jelöltek helyére a Ve. 130. § (2) bekezdése alapján, a pártlistán soron következő jelöltek lépnek és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.
A Ve. 3. § 9. pontja szerint a törvény vonatkozásban a név a házassági családi és utónév, ennek hiányában, valamint az anyja neve esetén a születési családi és utónév.
A Nemzeti Választási Bizottság a pártlista jelöltjeit, akinek a bejelentett pártlistán a központi névjegyzékben szereplő egyik utónevük a névjegyzék adataitól eltérően elhagyásra került, a központi névjegyzék adatainak megfelelően veszi nyilvántartásba (6., 12., 27., 28., 75., 83., 94., 115. sorszám alatti jelöltek).
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet pártlistájának bejelentése egyebekben a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
II.
A Kktv. 3 §-ának rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt az egyéni választókerületekben állított jelöltek számának függvényében a központi költségvetésből – az 5. § szerinti összegnek az (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában meghatározott mértékű – támogatásra jogosult.
A Kktv. 6. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a pártlista nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatában megállapítja a 3. § szerinti támogatásra vonatkozó jogosultságot.
A Kktv. 6. § (4) bekezdése szerint a 3. § szerinti támogatás első részletét a pártnak a pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedése napján jogerősen nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelöltjeinek a száma alapján a 3. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani.
III.
A határozat a Vjt. 2. § (2) bekezdésén, a 8. § (1) és (2) bekezdésein, a Ve. 3. § 9. pontján, a 82. §-án, a 129. § (1) bekezdésén, a 130. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. §-án, a 137. §-án, a 253. § (1)-(2) bekezdésein, a 254. § (1) bekezdésén, a KIM rendeleten, a Kktv. 3. §-án és a 6. § (2) és (4) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke