182/2019. NVB határozat - a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

182/2019. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában (5700 Gyula, Eminescu utca 1.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában megüresedett mandátumot a Méhkeréki Románok Egyesülete (5726 Méhkerék, Kossuth Lajos utca 80.) listájának 11. sorszám alatti helyén szereplő Radics János részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. július -án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1]    A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés h) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület, közgyűlés ülésén.

[2]    Tát Margit a Nemzeti Választási Bizottság 1324/2014. számú határozatával szerzett mandátumot a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában (a továbbiakban: Önkormányzat) a Méhkeréki Románok Egyesület listájáról.

[3]    Az Önkormányzat elnökhelyettese és hivatalvezetője közös levelükben 2019. május 24-én elektronikus úton, majd postai úton írásban tájékoztatták a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése 2019. március 23-i ülésén meghozott 68/2019. (V.23.) számú határozatával megállapította Tát Margit képviselői mandátumának megszűnését 2019. március 2-i hatállyal.

[4]    A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. május 30-án – postai tértivevénnyel igazolva - arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Irodát, hogy Tát Margit a fenti számú közgyűlési határozatot 2019. május 28. napján átvette.

[5]    A Nemzeti Választási Iroda Elnökhelyettese a Nektv 106.§ (6) és (9) bekezdései alapján megkereséssel fordult a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, figyelemmel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő a közgyűlés határozatának felülvizsgálatát kérheti a törvényszéktől annak kézhezvételét követő 8 napon belül.

[6]    A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke 2019. június 21. napján kelt levelében tájékoztatta a Nemzeti Választási Irodát, hogy Tát Margit nemzetiségi önkormányzati képviselő nem élt jogorvoslati lehetőséggel a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 68/2019 (V.23.) számú határozata ellen.

[7]    A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.

[8]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[9]    A listát állító jelölő szervezet, az Méhkeréki Románok Egyesület törvényes képviselője a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben a listán eredetileg szereplő jelöltek közül jelöltet nem nevezett meg, ezért ennek hiányában a Nemzeti Választási Bizottság a listán soron következő 11. sorszám alatt szereplő Radics János részére adja ki a mandátumot.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10] A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés h) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. július 2.

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke