180/2019. NVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított listán megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

180/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1113 Budapest, Villányi út 20/B.) által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított listán megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Gyöngyösi Márton Balázs lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártlistájának 183. sorszám alatti helyén szereplő Balczó Zoltán György részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. július 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1]    Gyöngyösi Márton Balázs az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított pártlista 11. sorszám alatti helyén szerzett mandátumot.

[2]    Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2019. június 25-én, elektronikus levélben arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy Gyöngyösi Márton Balázs országgyűlési képviselő a megbízatásáról 2019. június 25-én kelt nyilatkozatával írásban lemondott.

[3]    Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik lemondásával.

[4]    Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

[5]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[6]    A pártlistát állító jelölő szervezet, a Jobbik Magyarországért Mozgalom a Ve.-ben meghatározott határidőben 2019. június 25-én a lemondott képviselő helyére a pártlista 183. sorszám alatti helyén szereplő Balczó Zoltán Györgyöt jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére. A jelölésre vonatkozó nyilatkozatot a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében – az önálló képviseleti joggal rendelkező – Sneider Tamás tette meg.

[7]    A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot Balczó Zoltán György részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]    A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontján, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén és a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. július 2.

                                                                                                            

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke